ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 

Green & Clean ปี 65

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 นาฬิกาความคิด
2 กินถูกต้อง แค่ส่องก็รู้ โภชนาการ
3 แผ่นอเนกประสงค์ (สารพัดประโยชน์)

 

นวัตกรรม ปี 65

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 พิเศษ 5.2 Mobile toilet
2 ห้องคลอด ถุงนอนอุ่นรักมหัศจรรย์
3 เทคนิคการแพทย์ Susceptibility test speeding
4 MICU ถุงสวมกันแสง
5 เวชศาสตร์ชุมชน แอปพลิเคชันตรวจเต้านมด้วยตนเอง
6 MICU ปลอกข้อมือปรับ

 

พัฒนาระบบ ปี 65

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 ระบบรับปรึกษาผู้ป่วยของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูผ่าน Google form และ Line notify
2 โครงการพัฒนาระบบฉีดวัคซีนโควิด-19 รพส. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน

 

นวัตกรรม ปี 62

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 สูตินรีเวชกรรม Green pass เขียวผ่านกลับบ้านได้
2 ศัลยกรรมชาย ICD step
3  อายุรกรรมชาย 1 One Two Three ICD up to you 
4 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ถุงกันลืม
5 ห้องคลอด ใส่ใจ...ใส่สาย
6 พิเศษ 6.1 3 in 1  Book
7 OPD อายุรกรรม สัปดาห์หรรษากับยาอินซูลิน
8 พิเศษ 6.2 Good lock 
9 พิเศษ 6.1 Soft Pillow

 

พัฒนาระบบ ปี 62

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 ผ่าตัด การประกันคุณภาพการล้างกล้องส่องระบบทางเดินอาหารด้วยอะดีโนซีนฟอสเฟต
2 คลินิกวัณโรค การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคโดยเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านระบบไลน์ 
3  กุมารเวชกรรม แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็ก ใส่ ETT-tube และ on Ventilator
4 เภสัชกรรม หยุดยาก่อนผ่า ถูกเวลาปลอดภัย
5 พิเศษ 6.2 in time บอกตามสี
6 รังสีวิทยา การพัฒนาระบบการนัดตรวจทางรังสีวิทยาด้วยการใช้งานผ่านแอพลิชั่น Line official
7 OPD อายุรกรรม การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/แผ่นภูมิสถิติเบาหวาน
8 เทคนิคการแพทย์ Visual Color
9 กุมารเวชกรรม ใส่ใจปฏิบัติปลอดภัยจาก RSV

 

นวัตกรรม ปี 61

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 ICU Med "ห่วงหาอาหาร"
2 ICU Med "High Alert Drug"
3 กายภาพ "กายภาพบำบัดง่ายๆทำได้ที่บ้าน"
4 ผู้สูงอายุ "ฉลากยาใช้ง่าย ใส่ใจผู้สูงวัย"
5 พิเศษ 6/2 "ป้ายยา Quick Stat"
6 พิเศษ 6/2 "ป้ายอาหารช่วยเตือน"
7 ศัลยกรรมชาย "Innovation IV 2 in 1"
8 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน "Save Code"

 

พัฒนาระบบ ปี 61

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 “STRONG TB network for STOP TB”
2 ICU ศัลยกรรม คลาดเคลื่อนทางยา Medication error 
3 ชันสูตรโรคกลาง ความสัมพันธ์ของระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS ) กับค่าระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) โรงพยาบาลสิรินธร 
4 วชช พัฒนาระบบบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโรงพยาบาลสิรินธร (Home Health care 4.0)
5 อายุรกรรม “Scan now” 
6 เอ็กซเรย์ ถูกต้อง ถูกคน ถูกใจ 

 

นวัตกรรม ปี 60

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 กุมารเวชกรรม ออกซิเจนหรรษา
2 ชันสูตรโรคกลาง Q-PAP transfer
3 ชันสูตรโรคกลาง สิ่งประดิษฐ์ เคลียร์ปัญหา ปุจฉาคาใจ
4 ชันสูตรโรคกลาง สิ่งประดิษฐ์ นัดล้างตา
5 ชันสูตรโรคกลาง แสงส่องใจ ไฟส่องตา
6 พิเศษ 6.1 3 in 1  Book
7 พศ. 6-1  CQI ผลไม้ 2
8 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน colour ldentifier

 

พัฒนาระบบ ปี 60

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 refer c sbar and 7c ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย
2 เก็บยาเป็น เย็นถึงบ้าน เภสัช
3  เด็กสดใส ผู้ดูแลอุ่นใจ ปลอดภัยจาก I.V กุมารเวชกรรม

 

นวัตกรรม ปี 59

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 Enoxaparin
2 medical packet
3 ชุดสวนสารทึบรังสีทางทวารหนัก (Save&Safe Enema Bag) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสิรินธร
4 ดินน้ำมัน  ONE WAY (พิเศษ6 2)
5 เพื่อนซี้ PVC พา suction(พิเศษ6 2)
6 วงล้ออัจฉริยะ lab

 

พัฒนาระบบ ปี 59

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 (วิสัญญี) ชื่อเรื่อง นวัตกรรมกล่องยาเจ้าระเบียบส่งประกวดงานมหกรรมคุณภาพ
2 warming KCL(ICU)
3 check ง่าย ใช้คล่อง (พิเศษ6 2)
4 CQI. ABC box
5 Rabit Alert
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของระยะเวลาการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำกับอุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดในห้องผ่าตัด
7 คู่มือการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร(เภสัช)
8 ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย MCV,MCHDCIP ในหญิงฝากครรภ์รายใหม่ (ANC I)lab
9 แผนกกายภาพบำบัด ผลงานพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙
10 พัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังแผลผ่าตัดติดเชื้อ(ศัลกรรมหญิง)

แบบฟอร์ม

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ประเภทไฟล์
1 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua    
2 SPA Part I    
3 SPA Part II    
4 SPA Part III    
5 SPA Part I in Action    
6 SPA Part II in Action    
7 SPA in Action Par III    
8 HA_Standards_Framework_for_Evaluation__Sharing    
9 HAOverallScoring2008Ver2.0    
10 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ    
11 SPA & Self Enquiry Part I   
12 SPA Part II (developing)   
13 SPA & Humanized Healthcare Part III   
14 แบบฟอร์ม Service Profile     
15 เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH NQC)      
16 แบบฟอร์มขอข้อมูล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ      
17 แบบฟอร์มขอดำเนินการเอกสาร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ      
18 แบบคำขอปรับปรุงการใช้งานระบบอุบัติการณ์ความเสี่ยง HRMS on Cloud