หน่วยงานในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลคลองสามวา
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร