รายงานอนุมัติอบรมระยะยาว ลาอบรมเฉพาะทาง[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะยาว ลาอบรมเฉพาะทางลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

7/ส.ค./66 - 8/ธ.ค./66


2

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม สาขาย่อย Neurology Surgery

7/ส.ค./66 - 24/พ.ย./66


3

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

31/ก.ค./66 - 17/พ.ย./66


4

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 53

7/ส.ค./66 - 30/พ.ย./66


5

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

19/มิ.ย./66 - 13/ธ.ค./66


6

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2566

24/เม.ย./66 - 26/ส.ค./66


7

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2566

14/มี.ค./66 - 23/มิ.ย./66


8

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2566

7/มี.ค./66 - 30/มิ.ย./66


9

หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ภาคทฤษฎี 1/ก.พ./66 - 31/มี.ค./66 ภาคปฏิบัติ 1/มิ.ย./66 - 31/ก.ค./66


10

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3/เม.ย./66 - 11/ส.ค./66


11

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์เกือการุณย์

26/มี.ค./66 - 27/ต.ค./66


12

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

3/ต.ต./65 - 27/ม.ค./66


13

อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

1/ส.ค./65 - 2/ธ.ค./65


14

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

22/ส.ค./65 - 23/ธ.ค./65


15

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2565

25/ส.ค./65 - 28/ธ.ค./65


16

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

8/ส.ค./65 - 9/ธ.ค./65


17

หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

6/ก.ย./65 - 16/ธ.ค./65


18

อนุมัติเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

ภาคทฤษฎี วันเสาร์ - อาทิตย์ 8/ก.ค./65 - 25/ก.ย./65 ภาคปฏิบัติ 26/ก.ย./65 - 2/ธ.ค./65


19

หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2565

1/ส.ค./65 - 18/พ.ย./65


20

นางสาวสุนทรี ภูเวียนวงค์

1/ส.ค./65 - 25/พ.ย./65


21

นางสาวอลิศวัลย์ มุริจันทร์

8/ก.ค./65 - 2/ธ.ค./65


22

นายประเสริฐ สร้อยสูงเนิน

6/มิ.ย./65 - 23/ก.ย./65


23

กลับเข้ารับการอบรม รายนางสาวเปรมฤดี เหมไธสง

4/เม.ย./65 - 3/มิ.ย./65


24

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รายว่าที่ร้อยตรีปุณยวีร์ เจียรนัยวิทยากุล

7/มี.ค./65 - 8/ก.ค./65


25

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตรการให้บริการทางเภสัชกรรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

1/เม.ย./65 - 31/ก.ค./65


26

กลับเข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรม รายน.ส.นฤมล จิตต์ดี

4/ม.ค./65 - 28/ก.พ./65


27

หลักสูตร การพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

7/ก.พ./65 - 26/ก.ค./65


28

อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) นางสาวรุ่งตะวัน ไชยคำ

7/ก.พ./65 - 3/มิ.ย./65


29

อนุมัติอบรมเฉพาะทาง การพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ราย สุดารัตน์ ทัดมาลา

10/ม.ค./65 - 13/พ.ค./65


30

ขออนุมัติกลับเข้ารับการอบรม น.ส.กันตินันท์ โชคประดับ

1/พ.ย./64 - 29/ธ.ค./64


31

ฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล ปีงบประมาณ 2565

1/ต.ค./64 - 30/ก.ย./65


32

พักการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2564

พักการฝึกอบรม


33

กท0602/7347 อนุมัติพักอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

พักการฝึกอบรม


34

เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 50

2/ส.ค./64 - 10/พ.ย./64


35

อนุมัติและเปลี่ยนแปลงกำหนดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

2/ส.ค./64 - 3/ธ.ค./64


36

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 51

2/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64 (เรียนออนไลน์)


37

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์

2/ส.ค./64 - 26/พ.ย./64


38

เลื่อนอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาลรุ่นที่ 50

5/ก.ค./64 - 20/ต.ค./64


39

เปลี่ยนรูปแบบและพักการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่9

16/ก.พ./64 - 30/เม.ย./64, พักภาคปฏิบัติ


40

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรม พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

3/พ.ค./64 - 20/ส.ค./64


41

พักอบรม พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

พักการอบรม ไม่มีกำหนด


42

อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่16

1/ก.พ./64 - 12/มี.ค./64, 2/ส.ค./64 - 10/ต.ค./64


43

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

3/พ.ค./64 - 20/ส.ค./64


44

การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 5

1/เม.ย./64 - 30/ก.ย./64


45

การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2564

1/มี.ค./64 - 18/มิ.ย./64


46

การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ รุ่นที่ 13

1/ก.พ./64 - 28/พ.ค./64


47

การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

19/ต.ค./63 - 23/เม.ย./64


48

อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 9

1/ก.พ./64 - 28/พ.ค./64


49

อนุมัติพักการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9

ไม่มีกำหนด


50

อนุมัติอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9

8/พ.ย./62 - 3/เม.ย./63


51

อนุมัติพักการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

ไม่มีกำหนด


52

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

3/ก.พ./63 - 31/ก.ค./63


53

การฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

1/ต.ค./62 - 30/ก.ย./63


54

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

1/ก.พ./63 - 31/พ.ค./63


55

ยกเลิกอบรมหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10

2/มี.ค./63 - 28/พ.ค./63


56

อบรมหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10

2/มี.ค./63 - 28/พ.ค./63


57

หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 49

29/ก.ค./63 - 11/พ.ย./63


58

นายปัญญา ปะวิสุทธิ์

6/ก.ย./63 - 8/ม.ค./64


59

น.ส.ฑิฆัมพร สกุลรัตนสาคร

3 / ส.ค. / 63 - 4 / ธ.ค. 63


60

น.ส.สายฝน งินขุนทด

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


61

น.ส.ศิริวรรณ ทับศรีนวล

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


62

น.ส.จิราภรณ์ นิยม

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


63

นางศุภนันท์ ทบวงศรี

3 / ส.ค. / 63 - 30 / ก.ย. 63


64

น.ส.อภิญญา ซาเหลา

3 / กพ / 63 - 24 / พ.ค. / 63


65

นางศุภนันท์ ทบวงศรี

3 / กพ / 63 - 29 / พ.ค. / 63