รายงานอนุมัติอบรมระยะยาว ลาอบรมเฉพาะทาง[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะยาว ลาอบรมเฉพาะทางลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2567

22/เม.ย./67 - 23/ส.ค./67


2

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2567

13/พ.ค./67 - 30/ก.ย./67


3

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2567

4/มี.ค./67 - 18/มิ.ย./67


4

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 20

12/ก.พ./67 - 23/มิ.ย./67


5

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2567

5/ก.พ./67 - 31/พ.ค./67


6

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 10

5/ก.พ./67 - 24/พ.ค./67


7

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 23

1/ก.พ./67 - 31/พ.ค./67


8

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

1/เม.ย./67 - 26/ก.ค./67


9

ฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

2/ต.ค./66 - 30/ก.ย./67


10

ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

7/ส.ค./66 - 8/ธ.ค./66


11

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม สาขาย่อย Neurology Surgery

7/ส.ค./66 - 24/พ.ย./66


12

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

31/ก.ค./66 - 17/พ.ย./66


13

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 53

7/ส.ค./66 - 30/พ.ย./66


14

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

19/มิ.ย./66 - 13/ธ.ค./66


15

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2566

24/เม.ย./66 - 26/ส.ค./66


16

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2566

14/มี.ค./66 - 23/มิ.ย./66


17

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2566

7/มี.ค./66 - 30/มิ.ย./66


18

หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ภาคทฤษฎี 1/ก.พ./66 - 31/มี.ค./66 ภาคปฏิบัติ 1/มิ.ย./66 - 31/ก.ค./66


19

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3/เม.ย./66 - 11/ส.ค./66


20

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์เกือการุณย์

26/มี.ค./66 - 27/ต.ค./66


21

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

3/ต.ต./65 - 27/ม.ค./66


22

อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

1/ส.ค./65 - 2/ธ.ค./65


23

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

22/ส.ค./65 - 23/ธ.ค./65


24

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2565

25/ส.ค./65 - 28/ธ.ค./65


25

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

8/ส.ค./65 - 9/ธ.ค./65


26

หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

6/ก.ย./65 - 16/ธ.ค./65


27

อนุมัติเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

ภาคทฤษฎี วันเสาร์ - อาทิตย์ 8/ก.ค./65 - 25/ก.ย./65 ภาคปฏิบัติ 26/ก.ย./65 - 2/ธ.ค./65


28

หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2565

1/ส.ค./65 - 18/พ.ย./65


29

นางสาวสุนทรี ภูเวียนวงค์

1/ส.ค./65 - 25/พ.ย./65


30

นางสาวอลิศวัลย์ มุริจันทร์

8/ก.ค./65 - 2/ธ.ค./65


31

นายประเสริฐ สร้อยสูงเนิน

6/มิ.ย./65 - 23/ก.ย./65


32

กลับเข้ารับการอบรม รายนางสาวเปรมฤดี เหมไธสง

4/เม.ย./65 - 3/มิ.ย./65


33

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รายว่าที่ร้อยตรีปุณยวีร์ เจียรนัยวิทยากุล

7/มี.ค./65 - 8/ก.ค./65


34

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตรการให้บริการทางเภสัชกรรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

1/เม.ย./65 - 31/ก.ค./65


35

กลับเข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรม รายน.ส.นฤมล จิตต์ดี

4/ม.ค./65 - 28/ก.พ./65


36

หลักสูตร การพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

7/ก.พ./65 - 26/ก.ค./65


37

อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) นางสาวรุ่งตะวัน ไชยคำ

7/ก.พ./65 - 3/มิ.ย./65


38

อนุมัติอบรมเฉพาะทาง การพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ราย สุดารัตน์ ทัดมาลา

10/ม.ค./65 - 13/พ.ค./65


39

ขออนุมัติกลับเข้ารับการอบรม น.ส.กันตินันท์ โชคประดับ

1/พ.ย./64 - 29/ธ.ค./64


40

ฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล ปีงบประมาณ 2565

1/ต.ค./64 - 30/ก.ย./65


41

พักการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2564

พักการฝึกอบรม


42

กท0602/7347 อนุมัติพักอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

พักการฝึกอบรม


43

เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 50

2/ส.ค./64 - 10/พ.ย./64


44

อนุมัติและเปลี่ยนแปลงกำหนดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

2/ส.ค./64 - 3/ธ.ค./64


45

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 51

2/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64 (เรียนออนไลน์)


46

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์

2/ส.ค./64 - 26/พ.ย./64


47

เลื่อนอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาลรุ่นที่ 50

5/ก.ค./64 - 20/ต.ค./64


48

เปลี่ยนรูปแบบและพักการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่9

16/ก.พ./64 - 30/เม.ย./64, พักภาคปฏิบัติ


49

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรม พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

3/พ.ค./64 - 20/ส.ค./64


50

พักอบรม พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

พักการอบรม ไม่มีกำหนด


51

อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่16

1/ก.พ./64 - 12/มี.ค./64, 2/ส.ค./64 - 10/ต.ค./64


52

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

3/พ.ค./64 - 20/ส.ค./64


53

การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 5

1/เม.ย./64 - 30/ก.ย./64


54

การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2564

1/มี.ค./64 - 18/มิ.ย./64


55

การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ รุ่นที่ 13

1/ก.พ./64 - 28/พ.ค./64


56

การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

19/ต.ค./63 - 23/เม.ย./64


57

อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 9

1/ก.พ./64 - 28/พ.ค./64


58

อนุมัติพักการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9

ไม่มีกำหนด


59

อนุมัติอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9

8/พ.ย./62 - 3/เม.ย./63


60

อนุมัติพักการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

ไม่มีกำหนด


61

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

3/ก.พ./63 - 31/ก.ค./63


62

การฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

1/ต.ค./62 - 30/ก.ย./63


63

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

1/ก.พ./63 - 31/พ.ค./63


64

ยกเลิกอบรมหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10

2/มี.ค./63 - 28/พ.ค./63


65

อบรมหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10

2/มี.ค./63 - 28/พ.ค./63


66

หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 49

29/ก.ค./63 - 11/พ.ย./63


67

นายปัญญา ปะวิสุทธิ์

6/ก.ย./63 - 8/ม.ค./64


68

น.ส.ฑิฆัมพร สกุลรัตนสาคร

3 / ส.ค. / 63 - 4 / ธ.ค. 63


69

น.ส.สายฝน งินขุนทด

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


70

น.ส.ศิริวรรณ ทับศรีนวล

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


71

น.ส.จิราภรณ์ นิยม

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


72

นางศุภนันท์ ทบวงศรี

3 / ส.ค. / 63 - 30 / ก.ย. 63


73

น.ส.อภิญญา ซาเหลา

3 / กพ / 63 - 24 / พ.ค. / 63


74

นางศุภนันท์ ทบวงศรี

3 / กพ / 63 - 29 / พ.ค. / 63