แบบฟอร์มไอที
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งาน/ปรับปรุง ระบบโรงพยาบาล (EPHIS) 
  
2 แบบฟอร์มขอนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์โรงพยาบาล 
  
3 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  
4 แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Online 
  
5 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล 
  
6 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server)