แบบฟอร์มรายงานการอบรม
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน    
2 แบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดพิมพ์สัญญา    
3 แบบรายงานผลการฝึกอบรมฯ(ในประเทศ) เรื่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562    
4 แบบฟอร์มรายงาน การอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ เรื่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562   
5 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ในประเทศ)   
6 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ต่างประเทศ)   
7 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการอบรม/สมมนา/ประชุม    
8 สถิติย้อนหลัง3ปีงบ     
9 การเขียนโครงการที่หน่วยงานเป้นผู้จัดและการลาไปฝึกอบรม ศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ
10 TN1
11 TN2
12 TN3