แบบฟอร์มรายงานการอบรม
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาข้าราชการฯ ปี 2566 ฉบับปรับปรุง    
2 แบบฟอร์มขอรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน    
3 แบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดพิมพ์สัญญา    
4 แบบรายงานผลการฝึกอบรมฯ ในประเทศ หลักสูตรที่หน่วยงานนอกเป็นผู้จัด     
5 แบบฟอร์มรายงาน การอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ เรื่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562   
6 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ในประเทศ)    
7 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ต่างประเทศ)    
8 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการอบรม/สมมนา/ประชุม    
9 สถิติย้อนหลัง3ปีงบ   
10 ตัวอย่างการเขียนโครงการศึกษาต่อ
11 ตัวอย่างการเขียนโครงการอบรม    
12 TN1
13 TN2
14 TN3
15 หนังสือยินยอมทำนิติกรรม    
16 แบบฟอร์มสัญญา คนค้ำ 1 คน    
17 แบบฟอร์มสัญญา คนค้ำ 2 คน