ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 ต.ค. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 20 ก.ย. 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 ก.ย. 2566
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 01 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 18 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 10 ส.ค. 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 14 ก.ค. 2566
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 01 มิ.ย. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 24 พ.ค. 2566
   
ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film - coated tablet จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อยา meropenem ๑ g powder for solution for injection / infusion จำนวน ๓๘,๐๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium ๑๘๐ mg / ๑๐๐ ml eye drop , solution, ๐.๔๕ ml unit dose จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง (ขนาดบรรจุ ๖๐ unit dose / กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อยา Rosuvastatin ๒๐ mg film - coated tablet (ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด /กล่อง) จำนวน ๑๖,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 21 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 16 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 13 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 09 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อ ยา Diacerein ๕๐ mg capsule จำนวน ๔๑๗,๑๕๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อยา piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection - infusion จำนวน ๔๕,๐๐๐ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พ.ย. 2566