รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2566 “The 14th Ramathibodi Neonatology 2023”

22/พ.ย./66 - 24/พ.ย./66


2

ศึกษาดูงานในหน่วยงานห้องผ่าตัดจักษุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2/ต.ค./66 - 6/ต.ค./66


3

ประชุมสัมมนา

13/ก.ย./66 - 15/ก.ย./66


4

ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีระหว่างประเทศด้วยโปรแกรม THCR สำหรับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

18/ก.ย./66


5

ประชุมเชิงวิชาการ Flow User Meeting ประจำปี 2023

28/ก.ย./66 - 29/ก.ย./66


6

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการเรียนรู้โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ Membership ประจำปี 2566

11/ก.ย./66


7

วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาลภายนอกคณะฯ

13/ก.ค./66 - 14/ก.ค./66


8

ประชุมวิชาการประจำปี สถาบัน โรคผิวหนัง

19/ต.ค./66 - 20/ต.ค./66


9

โครงการกิจกรรม Wound care conference and workshop เรื่อง “Basic wound management in current nursing practice 2023” แก่บุคลากรทางการแพทย์

30/พ.ย./66


10

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 “20th Years of Emergency Medicine in Thailand: Inspiring the Next Generation” และการประกวดวิจัย

5/ต.ค./66 - 7/ต.ค./66


11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Rater Training in performance assessment”

4/ก.ย./66


12

ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2566 และจัดสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ สภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 7 พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2569

8/ก.ย./6 - 10/ก.ย./66


13

อบรมหลักสูตร Adverse Event Investigation & Management

31/ส.ค./66


14

อบรมหลักสูตร Adverse Event Investigation & Management

4/ก.ย./66 - 6/ก.ย./66


15

ประชุมเชิงปฏิบัติการก้าวต่อไปกับภารกิจหัวใจ Service Plan เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31/ส.ค./66


16

อบรมแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

28/ส.ค./66


17

วิทยากรในการประชุมวิชาการ KKU Eye Center Annual Meeting

24/ส.ค./66


18

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดี และ ตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography - ERCP) ในหัวข้อเรื่อง “ERCP Boost Up”

5/ก.ย./66 - 8/ก.ย./66


19

ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

4/ก.ย./66 - 8/ก.ย./66


20

ประชุม Spent Nutrition Review 12

26/ส.ค./66 - 27/ส.ค./66


21

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Urban Mental Health and Psychiatry” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 THEME : สุขใจในมหานคร Happiness in the City และการประชุม Brain Mind Forum ครั้งที่ 9 THEME : Brain

31/ส.ค./66 - 1/ก.ย./66


22

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการป้องกัน และดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์

22/ส.ค./66 - 23/ส.ค./66


23

ระชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2566

7/ก.ย./66 - 8/ก.ย./66


24

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “Revolotion in Healthcare System”

10/ส.ค./66 - 11/ส.ค./66


25

ประชุมวิชาการกลางปี

24/ก.ค./66 - 26/ก.ค./66


26

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง Practices update in Neonatology

23/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


27

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง Practices update in Neonatology

23/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


28

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 8 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 13

21/ส.ค./66 - 22/ส.ค./66


29

อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ: หลักสูตร Case Based Learning in Geriatric Ambulatory Care

21/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


30

อบรม “ทักษะการสอนนักศึกษา และการจัดการผู้ที่มีภาระซึมเศร้า”

4/ส.ค./66


31

ประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2023

23/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


32

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Work shop I : Neonatal Resuscitation program (NRP) Work shop II : Neonatal High-Frequency Ventilition Work shop III : Establishing breastfeeding in preterm in fants และประชุมวิชาก

22/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


33

ประชุมวิชาการ “Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2023”

16/ส.ค./66 - 15/ส.ค./66


34

อบรมหลักสูตร “Adverse Event Investigation and Management”

4/ก.ย./66 - 6/ก.ย./66


35

วิทยากรบรรยายโครงการอบรม Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor สำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวเขตสุขภาพที่ 4

15/ก.ค./66 - 16/ก.ค./66


36

ประชุมวิชาการสมาคม นักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 เรื่อง “บูรณาการสุขภาพแบบองค์รวมกับงานนักกำหนดอาหาร” Integrating Holistic Wellness into Dietetic Practice

19/ก.ค./66


37

ประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยเรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2023

23/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


38

ประชุมวิชาการเรื่อง The 9th Siam University, Pharmacy Conference 2023 (Sip 2023) Drug safety issues: From research to real situation

13/ก.ค./66 - 14/ก.ค./66


39

ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหาร : Integrating Holistic Wellness into Dietetic Practice และรับทุน Glycemic Guardians Program: ทีมสหสาขาวิชาชีพ

17/ก.ค./66 - 19/ก.ค./66


40

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 Theme "Access to Diabetes Care (episode 2)"

3/ส.ค./66 - 4/ส.ค./66


41

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง การทบทวนการบันทึกข้อมูลให้บริการชักชวนคู่ของผู้ติดเชื้อฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Index Testing) และการให้ยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP)

6/ก.ค./66 - 7/ก.ค./66


42

ประชุมหารือระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ หน่วยบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร

10/ก.ค./66 - 11/ก.ค./66


43

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาอย่างเหมาะสม รุ่นที่3

8/ส.ค./66


44

ประชุมประเมินผลภายในโครงการ Abortion Access ครั้งที่ 2

24/มิ.ย./66


45

ประชุมประเมินผลภายในโครงการ Abortion Access ครั้งที่ 2

29/มิ.ย./66


46

ประชุมปฏิบัติการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติในคลินิกผู้สูงอายุอย่างครบวงจร (The Best Practices of Geriatric Clinic)

3/ก.ค./66 - 5/ก.ค./66


47

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง การยกระดับสมรรถนะนักจัดการงานปราศจากเชื้อ สู่ความยั่งยืน “Enhancing staff competency towards sustainable sterilizing services”

16/ส.ค./66 - 18/ส.ค./66


48

งานแสดผลงานและ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2566

7/ส.ค./66 - 9/ส.ค./66


49

งานแสดผลงานและ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2566

21/ก.ค./66


50

อบรมวิชาการ หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CHULARAT Stroke Teaching Course for Doctors and Multidisciplinary Team)”

24/ก.ค./66 - 27/ก.ค./66


51

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2566

20/ก.ค./66 - 21/ก.ค./66


52

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2566

29/มิ.ย./66


53

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ และจัดงาน The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023

7/ส.ค./66 - 9/ส.ค./66


54

ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ภายใต้หัวข้อ Innovention in Endoscope Nurse

26/มิ.ย./66 - 27/มิ.ย./66


55

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ และจัดงาน The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023

7/ส.ค./66 - 9/ส.ค./66


56

ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma & COPD Clinic Network annual meeting) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26/มิ.ย./66 - 27/มิ.ย./66


57

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อเรื่อง “Respiratory Critical care”

13/ก.ค./66 - 14/ก.ค./66


58

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในการสื่อสารและแนวทางการดูแลจิตใจในสถานการณ์วิกฤต และการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566

20/มิ.ย./66 - 21/มิ.ย./66


59

ประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 45 ในหัวข้อเรื่อง “MT: people of change, continuity and sustainability”

28/มิ.ย./66 - 30/มิ.ย./66


60

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปี 2566 หัวข้อห้อ “Toward to Urbanological Research of Navamindradhiraj University”

10/มิ.ย./66 - 11/มิ.ย./66


61

ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma & COPD Clinic Network annual meeting) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26/มิ.ย./66 - 27/มิ.ย./66


62

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง

15/มิ.ย./66


63

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “BKT Aging Health 2023: Dementia and Sarcopenia”

25/ก.ค./66 - 25/ก.ค./66


64

สัมมนาแพทยศาสตรศึกษา

12/มิ.ย./66 - 14/มิ.ย./66


65

อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สาขากิจกรรมบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566

6/ก.ค./66 - 7/ก.ค./66


66

ประชุมประจำปี เรื่อง “การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ด้วยวิธี RT-PCR”

1/มิ.ย./66 - 2/มิ.ย./66


67

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Design Thinking and Innovation in Universities Programme in Southeast Asia in Component 2 : Envision and Empathise Workshop”

12/มิ.ย./66 - 14/มิ.ย./66


68

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Design Thinking and Innovation in Universities Programme in Southeast Asia in Component 2 : Envision and Empathise Workshop”

25/พ.ค./66


69

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง NAT GET READY FOR THE NEW ERA

22/พ.ค./66 - 24/พ.ค./66


70

นวัตกรรม InfoComm Asia 2023 เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่มานำเสนอจากสุดยอดผู้นำนวัตกรรมภาพและเสียง (Pro-AV) จากทั่วเอเชีย

24/พ.ค./66


71

จัดการสอบให้กับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19/พ.ค./66


72

อบรมโครงการ “การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย” ประจำปีงบประมาณ 2566

25/พ.ค./66 - 26/พ.ค./66


73

ประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ในหัวข้อ ID Practice in the Post Pandemic Era

19/พ.ค./66 - 21/พ.ค./66


74

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 45 ในหัวข้อ “MT: people of change, continuity and sustainability”

28/มิ.ย./66 - 30/มิ.ย./66


75

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และงานประชุมวิชาการเรื่อง “Mobilizing the Role for Hospital Pharmacists in Medication Safety: Applying the Principles in Pharmacy Practice”

22/พ.ค./66 - 24/พ.ค./66


76

อบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจความชุกของการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในประเทศไทย ประจำปี 2566 (National Phlebitis Prevalence Survey in Thailand)

19/ก.ค./66 และ 25/ส.ค./66


77

ประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เรื่อง “Healthcare Safety and Medical Instruments Technology Trends in 2023”

19/พ.ค./66


78

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยใช้ชุดตรวจหาการติดเชื้อรายใหม่ชนิดทราบผลเร็ว (HIV Recency Surveillance) ปี 2566 กรุงเทพมหานคร

10/พ.ค./66 - 12/พ.ค./66


79

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยใช้ชุดตรวจหาการติดเชื้อรายใหม่ชนิดทราบผลเร็ว (HIV Recency Surveillance) ปี 2566 กรุงเทพมหานคร

12/พ.ค./66


80

ประชุมวางแผนดำเนินการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566

2/พ.ค./66


81

สัมมนาวิชาการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2566 Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery (BMIS 2023)

16/ส.ค./66


82

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการออกแบบและพัฒนาเชิงบูรณาการแบบไร้รอยต่อ ตามโครงสร้าง Area manager และ System manager เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2/พ.ค./66 - 3/พ.ค./66


83

อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

8/พ.ค./66 - 12/พ.ค./66


84

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการสำหรับหัวหน้าใหม่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ หรือ 2023 New CSSD Manager Training and Seminar Program

22/มิ.ย./66 - 23/มิ.ย./66


85

ประชุมการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นประจำปีการศึกษา (Review of the year) ประจำปี 2565

26/เม.ย./66


86

อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

8/พ.ค./66 - 12/พ.ค./66


87

ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี ครั้งที่ 31 เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการพยาบาลเวชศาสตร์เขตเมืองเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต Strategic Management in Nursing: “Urban medicine for future health care”

22/พ.ค./66 - 23/พ.ค./66


88

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ร่วมกับการประชุมนานาชาติ Asian Pediatric Intensive Care Congress (APICC) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening care of critically ill children”

10/พ.ค./66 - 12/พ.ค./66


89

ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 7 พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2569

11/เม.ย./66


90

ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 (29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Service : 29th NSBT)

18/เม.ย./66 - 21/เม.ย./66


91

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 2 ปีที่ 1

4/เม.ย.66 - 5/เม.ย./66


92

ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและข้อมูลสถิติชีพของประเทศไทย: ทิศทางและการพัฒนา ในอนาคต”

29/มี.ค./66


93

โครงการกิจกรรม wound care workshop and conference เรื่อง “Basic wound concept for surgical nurse 2023” ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

25/พ.ค./66


94

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39

21/เม.ย./66 - 23/เม.ย./66


95

จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “Revolution in Healthcare System”

10/ส.ค./66 - 11/ส.ค./66


96

ประชุมวิชาการ 6th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2023) ภายใต้หัวข้อ “THEME: palliative Care - Healing Heart and Community: ดูแลด้วยหัวใจใกล้บ้านใกล้ชุมชน”

29/มี.ค./66 - 30/มี.ค./66


97

ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา และหารือแนวทางการดำเนินงานด้านวัณโรคและเอดส์ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

27/มี.ค./66


98

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2

21/เม.ย./66


99

โครงการอบรม การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ (Infection control 2022: What nurses should know)

10/เม.ย./66


100

ฝึกอบรมการปฐมพยาบเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และการใช้เครื่อง AED

23/มี.ค./66