รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39

21/เม.ย./66 - 23/เม.ย./66


2

ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับบุคลากรที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ เรื่อง “The First Northeast MFM FORUM DEBATE WITH EXPERTS”

24/มี.ค./66


3

อบรมเพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนหูหนวก

22/มี.ค./66


4

ประชุมสัมมนา ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบช่วยลดโรคร้อน ดังนี้ 1. นวัตกรรม Autoclave ระบบใหม่ 2. นวัตกรรม Fume Hood ชนิดไร้ท่อ

29/มี.ค./66


5

สัมมนาดูแลระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีแบบ Zero Trust “การตั้งเป้าหมายให้ภัยคุกคาม เป็นศูนย์” ในหัวข้อ “Securing your Digital Healthcare”

29/มี.ค./66


6

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อเรื่อง "Integrated Pharmacotherapy: A case-based approach"

5/ก.ค./66 - 7/ก.ค./66


7

ประชุมวิชาการความก้าวหน้า ทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 21

8/มิ.ย./66 - 9/มิ.ย./66


8

อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ 2 และ หมอคนที่ 3) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ 1 อาสาสมัครในชุมชน) รุ่นที่ 2

28/มี.ค./66 - 31/มี.ค./66


9

ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

23/มี.ค./66 - 24/มี.ค./66


10

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายซ้ำในประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร

22/มี.ค./66


11

เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 212 คน หัวข้อเรื่อง “ปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาสู่พยาบาล ให้ประสบความสำเร็จ”

21/มี.ค./66


12

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 8 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 13

16/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66


13

สัมมนาวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “72nd Anniversary of Rajavithi Hospital: The Journey of Success”

4/เม.ย.66 - 5/เม.ย./66


14

ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 The 16th Thailand Congress of Nutrition เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดี Innovation for Promoting Healthy Nutrition and Ageing”

15/มี.ค./66 - 16/มี.ค./66


15

จัดสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being”

15/มี.ค./66 และ 17/มี.ค./66


16

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39

21/เม.ย./66 - 23/เม.ย./66


17

ประชุมวิชาการ “วันวัณโรคโลกสากล (World TB Day 2023)” ร่วมกับโครงการประชุมวิชาการ “โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (EID Conference 2023)”

23/มี.ค./66 - 24/มี.ค./66


18

อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการดูแล ผู้ป่วยระยะกลาง เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20/มี.ค./66 - 22/มี.ค./66


19

ประชุมวิชาการ 6th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2023) ภายใต้หัวข้อ “THEME: Palliative Care Healing Heart and Community : ดูแลด้วยหัวใจใกล้บ้านใกล้ชุมชน”

29/มี.ค./66 - 31/มี.ค./66


20

วิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 20

1/มี.ค./66


21

เสวนาเรื่อง “Symptoms Control/Continuity of Palliative Care in Urban Community” ในโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

28/มี.ค./66


22

ศึกษาดูงานระบบเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ Automatic Dispensing Maching (ADM) มาใช้เพื่อให้การจัดยามีความรวดเร็วและลดความคลาดเคลื่อนทางยา

21/เม.ย./66


23

ประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วย ครั้งที่ 7 (The 7th Breastfeeding Sick Babies Conference)

30/พ.ค./66 - 31/พ.ค./66


24

ประชุมสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ ODS และ MIS ของโรงพยาบาลที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ และโรงพยาบาลที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในเขตสุขภาพที่ 13

7/มี.ค./66 - 8/มี.ค./66


25

อบรมพยาบาลในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ ประจำปี 2566

27/ก.พ./66 - 1/มี.ค./66


26

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

22/ก.พ./66 - 24/ก.พ./66


27

ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต (Early Life Nutrition Network) สู่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566

27/ก.พ./66


28

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 34

6/เม.ย./66 - 8/เม.ย./66


29

อบรมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

10/ก.พ./66


30

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6 Advance Pharmacy Practice toward Optimal Patient Care 2023

15/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66


31

อบรมสัมมนา Healthcare Engineering #1 ในหัวข้อ การจัดการคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับสถานพยาบาลที่ดี

9/ก.พ./66 - 10/ก.พ./66


32

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาาการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ" ปีการศึกษา 2565

20/ก.พ./66 - 24/ก.พ./66


33

อบรมระยะสั้นโรคติดเชื้อในเด็ก

15/ก.พ./66 - 17/ก.พ./66


34

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร

9/ก.พ./66


35

ฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานของกรุงเทพมหานคร

27/ม.ค./66 และ 10/ก.พ./66


36

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยกู้ชีพทารก(Newborn resuscitation) : Training for the trainers”

24/ก.พ./66


37

อบรมโครงการ Learn to Enhance the Assessment & Documentation in Nutrition Care Process (LEAD NCP)

20/ก.พ./66 - 21/ก.พ./66


38

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”

15/ก.พ./66 - 17/ก.พ./66


39

อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

27/ก.พ./66 - 28/ก.พ./66


40

ประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ตัวบ่งชี้คุณภาพ ที่สำคัญในงานเทคนิคการแพทย์ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Quality Indicator For Medical Technology Service)”

26/ม.ค./66 - 27/ม.ค./66


41

อบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 หลักสูตร อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: Advance course)

6/ก.พ./66 - 10/ก.พ./66


42

อบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 หลักสูตร อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: Basic course) รุ่นที่ 32

16/ม.ค./66 - 20/ม.ค./66


43

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 “Translate Knowledge Into Practice”

9/ก.พ./66 - 11/ก.พ.66


44

เลื่อนประชุมโครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน Soft skills สำหรับนักกำหนดอาหารเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัญหาด้านโภชนาการ (รุ่นที่ 3)

27/ก.พ./66 - 28/ก.พ./66


45

ประชุมวิชาการโภชนบำบัดศาสตร์แห่งการป้องกันดูแลและรักษาผู้ป่วย "บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัย ห่างไกลจากโรค"

15/ก.พ./66


46

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “IV Care in Action: Put together, work together”

26/ม.ค./66 - 27/ม.ค./66


47

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 Chulalongkorn Advanced Respiratory Symposium 2022 “Multidisciplinary Care in Advanced Lung Disease”

23/ธ.ค./65


48

อบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 หลักสูตร อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: Manager course)

13/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66


49

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการและศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนนโยบายการยุติปัญหาเอดส์

7/ธ.ค./65 - 8/ธ.ค./65


50

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้ทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Deep Listening)

28/พ.ย./65 - 30/พ.ย./65


51

จัดประชุมวิชาการประจำปี 14th CMU Neurosurgery Forum 2022: Current trends in pediatric neurosurgery 2022

9/ธ.ค./65 - 10/ธ.ค./65


52

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านบริการพยาบาลระดับประเทศสู่คนไทยสุขภาวะดี (Nursing and Midwifery Action Plan for Thai Health and Wellness)”

23/พ.ย./65 - 25/พ.ย./65


53

ประชุมวิชาการเรื่อง “Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification (RB2022)”

1/ธ.ค./65 - 3/ธ.ค./65


54

ประชุมวิชาการหัวข้อ PMC Academics Conference

15/พ.ย./65


55

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน Soft skills สำหรับนักกำหนดอาหารเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัญหาด้านโภชนาการ รุ่นที่ 3

22/ธ.ค./65 - 23/ธ.ค./65


56

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง "A New technology in Neurological disease"

9/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


57

ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (Thailand LA forum 2022) ภายใต้แนวคิดการประชุม "ห้องปฏิบัติการคุณภาพที่ยั่งยื่น (Sustainable Quality in Laboratory)"

27/พ.ย./65 - 29/พ.ย./65


58

ประชุมวิชาการหัวข้อ PMC Academics Conference

15/พ.ย./65


59

กิจกรรมการแสดงเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประชุมวิชาการทั้งทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านรังสี และด้านงานปราศจากเชื้อ ฯ

21/ต.ค./65


60

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2565 "The 13th Ramathibodi Neonatology 2022"

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


61

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2565 "The 13th Ramathibodi Neonatology 2022"

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


62

ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2022: Essential Knowledge for Kidney Disease Management

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


63

สัมมนาทางวิชาการ Roche Scientific Days (RSD) 2022 ในหัวข้องาน “The Value of Diagnostics in the Patient Journey”

17/ต.ค./65 - 19/ต.ค./65


64

ประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Laboratory knowledge update for Medical Technologist: การเพิ่มพูนความรู้ทางห้องปฏิบัติการสำหรับนักเทคนิคการแพทย์”

10/ต.ค./65


65

โครงการกิจกรรม wound care conference and workshop เรื่อง complex wound management in current nursing practices 2022

3/พ.ย./65


66

ประชุมวิชาการ The 8th Asia Cornea Society Biennial Scientific Meeting (ACS 2022) in conjunction with the 48th RCOPT and the 11th ASNOS Scientific Conferences

23/พ.ย./65 - 25/พ.ย./65


67

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skill for clinical teachers รุ่นที่ 2/2565

6/ต.ค./65 - 7/ต.ค./65


68

ฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บในห้วงก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre Hospital Trauma life Support : PHTLS)

29/ก.ย./65 - 30/ก.ย./65


69

อบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายสำหรับการออกแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อผู้สูงอายุโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด Healthy aging ขององค์การอนามัยโลก

15/ก.ย./65 - 16/ก.ย./65 และ 27/ก.ย./65 - 28/ก.ย./65


70

อบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายสำหรับการออกแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อผู้สูงอายุโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด Healthy aging ขององค์การอนามัยโลก

15/ก.ย./65 - 16/ก.ย./65 และ 27/ก.ย./65 - 28/ก.ย. /65


71

ประชุมวิชาการทั้งทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านรังสีวิทยา และด้านงานปราศจากเชื้อ อบรมการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์ โดยกรมบัญชีกลาง สัมมนาเพื่อภาคธุรกิจสำ

19/ต.ค./65 - 21/ต.ค./65


72

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลและระบบการให้บริการ e – Service ภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของคนพิการ”

27/ก.ย./65


73

ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวกการออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาล (ท.ร.4/1) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1/พ.ย./65


74

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ

รุ่นที่1 22 - 23 ก.ย. 65 รุ่นที่2 28 - 29 ก.ย. 65


75

อบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการ “ความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย”

12/ก.ย./65 - 13/ก.ย./65 และ 20/ก.ย./65


76

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 โดยมี Theme: “Rhinology for All 2022”

22/ก.ย./65 - 23/ก.ย./65


77

ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี ครั้งที่ 30 เรื่อง การปฏิรูปบริการพยาบาลเพื่อสุขภาพคนเมือง (Transforming Nursing Care for Urban Health)

8/มิ.ย./65 - 9/มิ.ย./65


78

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพงานควบคุมป้องกันวัณโรค สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

22/มิ.ย./65 - 23/มิ.ย./65


79

ประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (HIV Recency) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ ให้ครอบคลุมด้านการป้องกัน ดูแล และรักษาเอชไอวีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 95-95-95 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (

24/พ.ค./65


80

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ

24/พ.ค./65 - 25/พ.ค./65


81

อบรมเชิงฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ (NAP Plus) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

23/พ.ค./65


82

ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation interview) และทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Empathic listen

23/พ.ค./65 - 24/พ.ค./65


83

โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต

21/พ.ค./65 - 22/พ.ค./65


84

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ภายใต้โครงการ “Insulin Excellence Academy”

4/เม.ย./65


85

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advance Foot Orthotic Technology

25/เม.ย./65 - 27/เม.ย./65


86

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS) สำหรับโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 7 – 13

30/มี.ค./65 - 1/เม.ย./65


87

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการเล่นและแนวทางการประยุกต์ใช้ทางกิจกรรมบำบัด (Play assessment and Adapting intervention for Occupational therapy Practice)

3/มี.ค./65 - 4/มี.ค./65


88

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”

28/มี.ค./65 - 30/มี.ค./65


89

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย จิตเวช ประจำปี 2565”

23/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


90

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ”

21/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


91

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15/มี.ค./65 - 17/มี.ค./65


92

อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ(Healthy brain)

27/ธ.ค./64 - 29/ธ.ค./64


93

ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมแบบรายงานโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ กรมอนามัย

23/ธ.ค./64


94

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแล ภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager, DT CM)

14/ธค./64 - 16/ธ.ค./64


95

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2564 “The 12th Ramathibodi Neonatology 2021” “Practical Points in Neonatal Care”

18/พ.ย./64 - 19/พ.ย./64


96

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องรูปแบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อของกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

16/ก.ย./64


97

อบรมหลักสูตร “การรายงาน การจัดการพลังงานของอาคารควบคุมสังกัดกรุงเทพมหานคร”

11/ส.ค./64


98

ประชุมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Recency และการจัดบริการชวนเครือข่ายตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี SNS (Social Network Straregy)

12/ก.ค./64


99

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “หลักจริยธรรมในคน (Human Research Protection : HRP)”

29/มิ.ย./64


100

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

28/มิ.ย./64