รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 1

22/เม.ย./67 - 26/เม.ย./67


2

ประชุมวิชาการเรื่อง “Laser Therapy Master Training”

19/เม.ย./67 - 21/เม.ย./67


3

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องมือประเมินทางกิจกรรมบำบัดสำหรับปัญหาด้านความคิดความเข้าใจในเด็ก” (เครื่องมือประเมิน DOTCA-Ch)

7/พ.ค./67 - 8/พ.ค./67


4

โครงการอบรม “Chula Respiration Care Symposium 2024”

25/เม.ย./67 - 26/เม.ย./67


5

ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิตเรื่อง Pharmacist’s focus on parenteral nutrition what’s new and what’s next?

8/พ.ค./67 - 9/พ.ค./67


6

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม

2/เม.ย./67


7

โครงการเสวนาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยต่างชาติกรณีประสานงานกับสถานทูต

29/มี.ค./67


8

อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)

25/เม.ย./67 - 26/เม.ย./67


9

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 หัวข้อการประชุม “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ : Specialized Medical Srevices from Expertise to Excellence”

27/พ.ค./67 - 28/พ.ค./67


10

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 35 “Beyond Collaboration and Urological Frontiers”

4/เม.ย./67 - 6/เม.ย./67


11

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน ของโรงพยาบาลประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

20/มี.ค./67


12

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 35

4/เม.ย./67 - 6/เม.ย./67


13

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 48

27/มี.ค./67 - 29/มี.ค./67


14

สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 “Personalized prevention and control for Thalassemia”

27/มี.ค./67 - 29/มี.ค./67


15

ประชุมวิชาการสัญจร สมาคม นักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 13

20/มี.ค./67


16

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 38 ภายใต้ Theme: “E=(MC)2”

14/มี.ค./67 - 16/มี.ค./67


17

สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

26/มี.ค./66 - 27/มี.ค./66


18

ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2567 เรื่อง “Moving Forward in Nursing Research, Innovation and Care in Ophthalmology”

14/มี.ค./67 - 15/มี.ค./67


19

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ด้านสังคม (SoSafe)

13/มี.ค./67


20

สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล

25/พ.ค./67 - 26/พ.ค./67


21

อบรมหลักสูตรระยะสั้นโปรแกรมการกระตุ้นสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI) สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ รุ่นที่ 2/2567

22/เม.ย./67 - 23/เม.ย./67


22

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านโรคติดเชื้อด้าน Strengthen Antibiotic Stewardship Program (ASP)

11/มี.ค./67 - 13/มี.ค./67


23

ประชุมวิชาการ How to Drive Value-Based Patient Care through Skin Prevention

20/มี.ค./67


24

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง Evidence-based Practice: A Case Study Approach

5/มิ.ย./67 - 7/มิ.ย./67


25

ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th Thailand Congress of Nutrition) เรื่อง “โภชนาการเพื่อความเสมอภาคและยั่งยืน” “Nutrition for Equity and Sustainability”

6/มี.ค./67 - 7/มี.ค./67


26

อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปีพุทธศักราช 2567

10/มิ.ย./67 - 14/มิ.ย./67


27

ประชุมวันโรคอ้วนโลก World obesity day 2024 ในหัวข้อเรื่อง “How to combat obesity”

4/มี.ค./67


28

ประชุมสัมมนา เรื่อง Meditop & Sysmex Scientific Day 2024 “Laboratory workflow: How to improve the efficiency”

14/มี.ค./67


29

อบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2566

18/มี.ค./67 - 22/มี.ค./67


30

อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (กลุ่ม Mild Cognitive Impairment) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ รุ่นที่ 2/2567 หลักสูตรระยะสั้น

22/เม.ย./67 - 23/เม.ย./67


31

จัด Pre-Congress วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ Surgical Skill Training Center 2nd Floor, Emergency Building, Rajavithi Hospital, Bangkok และการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 32 “Beyond Collaboration

3/พ.ย./67 - 6/เม.ย./67


32

ประชุมวิชาการประจำปี 2567

15/พ.ค./67


33

บรรยายในหัวข้อเรื่อง การวางแผนจำหน่าย การส่งต่อ และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

22/มี.ค./67


34

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

27/ก.พ./67


35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาโรคสมาธิสั้นสำหรับโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร เขตสุขภาพที่ 13

16/ก.พ./67


36

สัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่ก้าวไกล”

12/มี.ค./67 - 15/มี.ค./67


37

ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต เรื่อง “Holistic for Renal Replacement Therapy and Dialysis Review for Nurses 2024”

2/ก.พ./67 - 4/ก.พ./67


38

ประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60/2567 ภายใต้ธีม “THE NEW ERA OF RADIOLOGY: INNOVATION, INTEGRATION, AND COLLABORATION”

8/ก.พ./67 - 10/ก.พ./67


39

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

15/พ.ค./67


40

ประชุม “มหกรรมวิชาการฟ้าใส ประจำปี 2567”

19/ก.พ./67 - 20/ก.พ./67


41

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care) เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567

8/ก.พ./67 - 9/ก.พ./67


42

ประชุมสร้างสัมพันธ์เครือข่าย Refer โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

29/ม.ค./67


43

อบรมระยะสั้นโรคติดเชื้อในเด็ก

21/ก.พ./67 - 23/ก.พ./67


44

ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชประจำปี 2567

21/ก.พ./67 - 23/ก.พ./67


45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (HIV-1 Rapid Recency Test)

30/ม.ค./67


46

ประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง “IV care IV Team: Rising Together”

25/ม.ค./67 - 26/ม.ค./67


47

ประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการครั้งที่ 7 “The 7th Renal and Nutrition Conference 2024”

19/ม.ค./67 - 21/ม.ค./67


48

ประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง “IV care IV Team: Rising Together”

25/ม.ค./67-26/ม.ค./67


49

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

26/ธ.ค./66


50

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง “Achieving selfcare for aging in place”

6/มี.ค./67 - 8/มี.ค./67


51

บรรยายเพื่อให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 2 สำหรับพยาบาลในคณะฯ

26/ธ.ค./66 - 27/ธ.ค./66


52

ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม

7/ก.พ./67


53

ประชุมวิชาการนานาชาติ World Allergy Congress 2023

1/ธ.ค./66 - 3/ธ.ค./66


54

สัมมนาวิชาการ Roche Scientific Days (RSD) 2023 ในหัวข้อ “Reimagining Healthcare”

13/ธ.ค./66 - 14/ธ.ค./66


55

ประชุม “พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่1/2567”

30/พ.ย./66 - 1/ธ.ค./66


56

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาการบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายในประเทศไทย” (The Future of Transgender and gender diverse healthcare services in Thailand)

27/พ.ย./66


57

ประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai University (CMU) Nephrology Conference (CNC)”

7/ธ.ค./66 - 8/ธ.ค./66


58

อบรมระยะสั้นงานบริการโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (1)

20/ธ.ค./66 - 22/ธ.ค./66


59

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2566 “The 14th Ramathibodi Neonatology 2023”

22/พ.ย./66 - 24/พ.ย./66


60

ประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023 ในหัวข้อ Theme: Holistic and Integrated Strategies for Excellent CKD Care

17/พ.ย./66 - 19/พ.ย./66


61

ประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการและศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนนโยบายการยุติปัญหาเอดส์

28/พ.ย./66 - 29/พ.ย./66


62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สู่การจัดระบบบริการสาธารณสุขไทย...SAP”

21/พ.ย./66 - 22/พ.ย./66


63

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย: ความท้าทายและโอกาสพัฒนา (Prosthetic and Orthotic Profession in Thailand: Challenges and Opportunities)”

30/พ.ย./66 - 1/ธ.ค./66


64

สัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า

9/พ.ย./66 - 10/พ.ย./66


65

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำหรับแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อ

22/พ.ย./66


66

บรรยายในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปีการศึกษา 2566

8/พ.ย./66 และ 22/พ.ย./66


67

บรรยายเพื่อให้ความรู้ในการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในหัวข้อ กายอุปกรณ์เสริมสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ (Orthoses for General Practitioners)

17/ม.ค./67, 21/ก.พ./67, 20/มี.ค./67, 17/เม.ย./67, 15/พ.ค. 67


68

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference: “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”

29/พ.ย./66 - 1/ธ.ค./66


69

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference: “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”

22/ธ.ค./66 - 24/ธ.ค./66


70

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยชีวิตขั้นสูง ในเด็กและผู้ใหญ่ (BLS/ACLS/PALS Provider Course) หลักสูตร TRC PALS Provider Renewal

3/พ.ย./66


71

โครงการนำร่องการจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจากพีวีซีหลังจากการใช้งานขยะไม่ติดเชื้อสู่วัสดุรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “ลดมลพิษ ลดโลกร้อน สร้างมูลค่าเพื่อความยั่งยืน”

10/พ.ย./66


72

อบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดรุ่นที่ 5

8/พ.ย./66 - 10/พ.ย./66


73

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางในสถานบริการ

6/พ.ย./66 - 7/พ.ย./66


74

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50

29/พ.ย./66 - 1/ธ.ค./66


75

บรรยายเพื่อให้ความรู้ในโครงการประชุมวิชาการ แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (1st MIS - ENDOSCOPIC SPINAL SURGERY WARINCHAMRAB WINTER CAMP WITH JOINMAX) "SPECIL REGIONAL NORTHEASTERNENDOSCOPIC SPINE SURGGERY

9/พ.ย./66 - 10/พ.ย./66


76

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mastering facilitation technique ประจำปี 2566

9/พ.ย./66 - 10/พ.ย./66


77

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบ OSCE ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6/พ.ย./66 - 7/พ.ย./66


78

ประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20

21/พ.ย./66 - 24/พ.ย./66


79

ประชุม 22nd ASEAN Federation of Endocrine Societies congress (AFES 2023)

16/พ.ย./66 - 19/พ.ย./66


80

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น”

6/ก.พ./67


81

ประชุม IDWeek 2023 และได้รับเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral presentation ในหัวข้อ “A Cluster-randomized Controlled Trial of Enhanced Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Prevention Program

11/ต.ค./66 - 15/ต.ค./66


82

ประชุมวิชาการ Endo-Andro 2023

8/ธ.ค./66 - 10/ธ.ค./66


83

ประชุมวิชาการ Endo-Andro 2023

19/ต.ค./66 - 20/ต.ค./66


84

โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “19th CUEC Chulalongkorn Endocrine Conference แบบไฮบริด (hybrid)”

20/ธ.ค./66 - 22/ธ.ค./66


85

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ “3M Thailand Sterilization Leadership Summer 2023”

6/พ.ย./66 - 7/พ.ย./66


86

ประชุม “การขยายเครือข่ายและการจัดระบบบริการแบบครบวงจร (One stop crisis center) สำหรับเด็กและสตรีได้รับความรุนแรง”

27/ต.ค./66


87

ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index parther testing ของหน่วยบริการสุขภาพกับศูนย์องค์รวม ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (S

16/ต.ค./66 และ 17/ต.ค./66


88

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Pre-congress: cadaveric workshop on laparoscopic surgery in urology

15/พ.ย./66


89

ประชุมวิชาการนานาชาติ 25th Asia-Pacific League of Associations for Rheumatology Congress (APLAR 2023)

7/ธ.ค./66 - 11/ธ.ค./66


90

ประชุม เรื่อง “The 1st Thammasat University and the University of California Irvine (UCI Medical Center) collaboration on Urethroplasty: Learning from The Expert”

16/ต.ค./66 และ 18/ต.ค./66


91

ประชุมวิชาการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขั้นสูงทุกช่วงวัย Advance Cardiac Care in a life time

15/พ.ย./66 - 17/พ.ย./66


92

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Rajavithi Fetal Cardiology Symposium 2023”

10/ต.ค./66


93

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 THEME: “Smart O&G”

25/ต.ค./66 - 27/ต.ค./66


94

ประชุม Chulalongkorn Annual Surgery & Aestheti (CASA) conference 2023

8/พ.ย./66 - 9/พ.ย./66


95

วิทยากรบรรยายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นเรื่อง "The 26th Rhinology Dissection"

22/พ.ย./66 - 23/พ.ย./66


96

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Hands-on Workshop in soft Cadaver: Laparoscopic Ventral Rectopexy” และงานประชุมวิชาการ “25th ANNIVERSARY OF CHULALONGKORN COLORECTAL SURGERY SYMPOSIUM 2023”

28/ก.ย./66 - 29/ก.ย./66


97

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2566 “The 14th Ramathibodi Neonatology 2023”

22/พ.ย./66 - 24/พ.ย./66


98

ศึกษาดูงานในหน่วยงานห้องผ่าตัดจักษุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2/ต.ค./66 - 6/ต.ค./66


99

ประชุมสัมมนา

13/ก.ย./66 - 15/ก.ย./66


100

ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีระหว่างประเทศด้วยโปรแกรม THCR สำหรับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

18/ก.ย./66