รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการและศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนนโยบายการยุติปัญหาเอดส์

7/ธ.ค./65 - 8/ธ.ค./65


2

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้ทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Deep Listening)

28/พ.ย./65 - 30/พ.ย./65


3

จัดประชุมวิชาการประจำปี 14th CMU Neurosurgery Forum 2022: Current trends in pediatric neurosurgery 2022

9/ธ.ค./65 - 10/ธ.ค./65


4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านบริการพยาบาลระดับประเทศสู่คนไทยสุขภาวะดี (Nursing and Midwifery Action Plan for Thai Health and Wellness)”

23/พ.ย./65 - 25/พ.ย./65


5

ประชุมวิชาการเรื่อง “Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification (RB2022)”

1/ธ.ค./65 - 3/ธ.ค./65


6

ประชุมวิชาการหัวข้อ PMC Academics Conference

15/พ.ย./65


7

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน Soft skills สำหรับนักกำหนดอาหารเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัญหาด้านโภชนาการ รุ่นที่ 3

22/ธ.ค./65 - 23/ธ.ค./65


8

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง "A New technology in Neurological disease"

9/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


9

ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (Thailand LA forum 2022) ภายใต้แนวคิดการประชุม "ห้องปฏิบัติการคุณภาพที่ยั่งยื่น (Sustainable Quality in Laboratory)"

27/พ.ย./65 - 29/พ.ย./65


10

ประชุมวิชาการหัวข้อ PMC Academics Conference

15/พ.ย./65


11

กิจกรรมการแสดงเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประชุมวิชาการทั้งทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านรังสี และด้านงานปราศจากเชื้อ ฯ

21/ต.ค./65


12

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2565 "The 13th Ramathibodi Neonatology 2022"

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


13

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2565 "The 13th Ramathibodi Neonatology 2022"

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


14

ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2022: Essential Knowledge for Kidney Disease Management

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


15

สัมมนาทางวิชาการ Roche Scientific Days (RSD) 2022 ในหัวข้องาน “The Value of Diagnostics in the Patient Journey”

17/ต.ค./65 - 19/ต.ค./65


16

ประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Laboratory knowledge update for Medical Technologist: การเพิ่มพูนความรู้ทางห้องปฏิบัติการสำหรับนักเทคนิคการแพทย์”

10/ต.ค./65


17

โครงการกิจกรรม wound care conference and workshop เรื่อง complex wound management in current nursing practices 2022

3/พ.ย./65


18

ประชุมวิชาการ The 8th Asia Cornea Society Biennial Scientific Meeting (ACS 2022) in conjunction with the 48th RCOPT and the 11th ASNOS Scientific Conferences

23/พ.ย./65 - 25/พ.ย./65


19

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skill for clinical teachers รุ่นที่ 2/2565

6/ต.ค./65 - 7/ต.ค./65


20

ฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บในห้วงก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre Hospital Trauma life Support : PHTLS)

29/ก.ย./65 - 30/ก.ย./65


21

อบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายสำหรับการออกแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อผู้สูงอายุโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด Healthy aging ขององค์การอนามัยโลก

15/ก.ย./65 - 16/ก.ย./65 และ 27/ก.ย./65 - 28/ก.ย./65


22

อบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายสำหรับการออกแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อผู้สูงอายุโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด Healthy aging ขององค์การอนามัยโลก

15/ก.ย./65 - 16/ก.ย./65 และ 27/ก.ย./65 - 28/ก.ย. /65


23

ประชุมวิชาการทั้งทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านรังสีวิทยา และด้านงานปราศจากเชื้อ อบรมการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์ โดยกรมบัญชีกลาง สัมมนาเพื่อภาคธุรกิจสำ

19/ต.ค./65 - 21/ต.ค./65


24

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลและระบบการให้บริการ e – Service ภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของคนพิการ”

27/ก.ย./65


25

ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวกการออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาล (ท.ร.4/1) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1/พ.ย./65


26

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ

รุ่นที่1 22 - 23 ก.ย. 65 รุ่นที่2 28 - 29 ก.ย. 65


27

อบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการ “ความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย”

12/ก.ย./65 - 13/ก.ย./65 และ 20/ก.ย./65


28

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 โดยมี Theme: “Rhinology for All 2022”

22/ก.ย./65 - 23/ก.ย./65


29

ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี ครั้งที่ 30 เรื่อง การปฏิรูปบริการพยาบาลเพื่อสุขภาพคนเมือง (Transforming Nursing Care for Urban Health)

8/มิ.ย./65 - 9/มิ.ย./65


30

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพงานควบคุมป้องกันวัณโรค สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

22/มิ.ย./65 - 23/มิ.ย./65


31

ประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (HIV Recency) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ ให้ครอบคลุมด้านการป้องกัน ดูแล และรักษาเอชไอวีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 95-95-95 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (

24/พ.ค./65


32

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ

24/พ.ค./65 - 25/พ.ค./65


33

อบรมเชิงฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ (NAP Plus) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

23/พ.ค./65


34

ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation interview) และทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Empathic listen

23/พ.ค./65 - 24/พ.ค./65


35

โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต

21/พ.ค./65 - 22/พ.ค./65


36

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ภายใต้โครงการ “Insulin Excellence Academy”

4/เม.ย./65


37

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advance Foot Orthotic Technology

25/เม.ย./65 - 27/เม.ย./65


38

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS) สำหรับโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 7 – 13

30/มี.ค./65 - 1/เม.ย./65


39

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการเล่นและแนวทางการประยุกต์ใช้ทางกิจกรรมบำบัด (Play assessment and Adapting intervention for Occupational therapy Practice)

3/มี.ค./65 - 4/มี.ค./65


40

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”

28/มี.ค./65 - 30/มี.ค./65


41

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย จิตเวช ประจำปี 2565”

23/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


42

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ”

21/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


43

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15/มี.ค./65 - 17/มี.ค./65


44

อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ(Healthy brain)

27/ธ.ค./64 - 29/ธ.ค./64


45

ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมแบบรายงานโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ กรมอนามัย

23/ธ.ค./64


46

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแล ภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager, DT CM)

14/ธค./64 - 16/ธ.ค./64


47

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2564 “The 12th Ramathibodi Neonatology 2021” “Practical Points in Neonatal Care”

18/พ.ย./64 - 19/พ.ย./64


48

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องรูปแบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อของกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

16/ก.ย./64


49

อบรมหลักสูตร “การรายงาน การจัดการพลังงานของอาคารควบคุมสังกัดกรุงเทพมหานคร”

11/ส.ค./64


50

ประชุมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Recency และการจัดบริการชวนเครือข่ายตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี SNS (Social Network Straregy)

12/ก.ค./64


51

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “หลักจริยธรรมในคน (Human Research Protection : HRP)”

29/มิ.ย./64


52

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

28/มิ.ย./64


53

โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายการศึกษากับฝ่ายบริการพยาบาล

12/พ.ค./64 - 13/พ.ค./64


54

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความรุนแรงการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (Pandemic Influenza Severity Assessment)

29/มี.ค./64 - 1/เม.ย./64


55

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

11/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


56

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตอุปกรณ์ดามเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

15/ก.พ./64 - 16/ก.พ./64


57

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ”

4/ม.ค./64 - 8/ม.ค./64


58

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

21/ม.ค./64 - 22/ม.ค./64


59

ประชุมวิชาการ เรื่อง “วิถีพยาบาลในยุค New Normal”

19/ธ.ค./63 - 20/ธ.ค./63


60

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยการสื่อสารสัมพันธ์

16/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


61

งานสัมมนาในหัวข้อ “The Journey to Smarter Healthcare with IBM AI Solution & Assistant Robotic”

4/พ.ย./63


62

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลแผนกหลังคลอด เพื่อการเชื่อมร้อยงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM

26/พ.ย./63 - 27/พ.ย./63


63

ประชุมการส่งเสริมบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ระดับเขต 6 เขตนำร่อง

13/พ.ย./63


64

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1

12/พ.ย./63 - 13/พ.ย./63


65

โครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563

2/ก.ย./63 - 3/ก.ย./63


66

ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง

16/ก.ย./63 - 18/ก.ย./63


67

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ำภาครัฐ

15/ก.ย./63


68

อบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 5 ปี)

26/ส.ค./63 - 3/ก.ย./63


69

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 โดยมี Theme: "Rhinology for All 2022"

22/ก.ย./65 - 23/ก.ย./65


70

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองและประเมินโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

20/ก.ย./65


71

ฝึกอบรมวิชาการครั้งที่ 24 (CMCC) เรื่อง Filling the gap in Cardiology

8/ก.ย./65 - 9/ก.ย./65


72

ประชุม National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine (NCCSSM) 2022

1/ก.ย./65 - 2/ก.ย./65


73

อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยผสมวิธี

31/ต.ค./65


74

งานนวัตกรรม ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2565

13/ก.ย./65


75

โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ตำแหน่งและความก้าวหน้าของวิชาชีพกายอุปกรณ์”

9/ก.ย./65


76

อบรม “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17” หลักสูตรเบื้องต้น

31/ต.ค./65 - 1/พ.ย./65


77

ประชุมวิชาการเรื่อง “Bio-Rad Transfusion Seminar 2022”

9/ก.ย./65


78

อบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ” ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 15

5/ก.ย./65 - 9/ก.ย./65


79

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาระบบการให้บริการการผ่าตัด แบบวันเดียวกลับ (ODS) และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (MIS) ปี 2565

18/ส.ค./65 - 19/ส.ค./65


80

อบรมเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ เพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ

18/ส.ค./65 - 19/ส.ค./65


81

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 27

29/ส.ค./65 - 31/ส.ค./65


82

อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดสู่สาธารณะ

25/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


83

ฝึกอบรมแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2565

25/ส.ค./65


84

งานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565

26/ส.ค./65


85

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 “Competent and Comprehensive Transgender Care”

25/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


86

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 Competent and Comprehensive Transgender Care

25/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


87

ประชุมวิชาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ประจำปี 2565 ในหัวข้อ เส้นทางนักกำหนดอาหารมืออาชีพ: The Pathway to Becoming a Professional Dietitian

29/ส.ค./65 - 31/ส.ค./65


88

Helping Siriraj Hospital's Missing to Provide World-Class Healthcare Event

9/ส.ค./65


89

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผ่านระบบส่งต่อ BMA Home Ward Referral รุ่นที่ 3

2/ส.ค./65


90

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาระบบการให้บริการการผ่าตัด แบบวันเดียวกลับ (ODS) และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (MIS) ปี 2565

18/ส.ค./65 - 19/ส.ค./65


91

ประชุมวิชาการกลางปี ในหัวข้อ Paradigm shift of management postcovid

25/ส.ค./65 - 27/ส.ค./65


92

นายคเชนทร์ ผลสว่าง

5/ส.ค./65 - 7/ส.ค./65


93

ประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ในกรุงเทพมหานคร (BKK-Connect)

8/ส.ค./65 -10/ส.ค./65


94

สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการส่องกล้องขั้นสูงในระดับนานาชาติ

19/ส.ค./65 - 20/ส.ค./65


95

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1/ส.ค./65 - 2/ส.ค./65


96

นายคณิน มธุรส ณ พัทลุง

3/ส.ค./65


97

นางสาวณีรนุช บุญประวงศ์

6/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


98

นางสาวอภิญญา ซาเหลา

6/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


99

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง "Practice Towards Good Outcomes"

24/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


100

นางสาววันดี กีรติวศิน

25/ก.ค./65 - 27/ก.ค./65