รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

เปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมประชุม เรื่องประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15

12/มิ.ย./65 - 14/มิ.ย./65


2

ประชุมวิชาการประจำปีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3/ส.ค./65 - 5/ส.ค./65


3

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมในการจัดการทรัพยากรสุขภาพของโรงพยาบาล

10/มิ.ย./65


4

ประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ "The Concerto for Diabetic Care"

6/มิ.ย./65 - 8/มิ.ย/65


5

อบรมวิชาการโครงการพัฒนาการพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

14/มิ.ย./65


6

สัมมนา แพทยศาสตร์ศึกษา

9/มิ.ย./65 - 11/มิ.ย./65


7

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง head, heart, hands: Healing the High-risk

3/ส.ค./65 - 5/ส.ค./65


8

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 เรื่อง "Challenges of NCDs Management in 2022"

15/ส.ค./65 - 16/ส.ค./65


9

ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี ครั้งที่ 30 เรื่อง การปฎิรูปบริการพยาบาลเพื่อสุขภาพคนเมือง (Transforming Nursing Care for Urban Health)

8/มิ.ย./65 - 9/มิ.ย./65


10

ประชุมวิชาการ MedAortic Program 2022

15/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


11

ประชุมวิชาการ MedAortic Program 2022

20/ก.ค./65 - 22/ก.ค./65


12

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke service plan) เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19/พ.ค./65


13

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการ ทางจักษุวิทยา

29/มิ.ย./65 - 1/ก.ค./65


14

ประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (HIV Recency) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ ให้ครอบคลุมด้านการป้องกัน ดูแล และรักษาเอชไอวีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 95-95-95 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (

24/พ.ค./65


15

อบรมเชิงฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ (NAP Plus) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

23/พ.ค./65


16

ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation interview) และทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Empathic listen

23/พ.ค./65 - 24/พ.ค./65


17

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (Healthy Active Living Beyond COVID)

27/มิ.ย./65 - 29/มิ.ย./65


18

ประชุมฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565

8/ก.ย./65 - 9/ก.ย./65


19

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Optimizing Index Testing and HIV Treatment Updates"

11/พ.ค./65 - 12/พ.ค./65


20

ประชุมวิชาการ เรื่อง Interactive, case-based learning to improve patient care for MAP (Metabolic abnormalities, ADR/DI management,PK/PD applications)

8/มิ.ย./65 - 10/มิ.ย./65


21

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และงานประชุมวิชาการ เรื่อง "Medication Management System in the 21th Century: Shining a Spotlight on Hospital Pharmacists"

18/พ.ค./65 - 20/พ.ค./65


22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advance Foot Orthotic Technology

25/เม.ย./65 - 27/เม.ย./65


23

อบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

27/เม.ย./65 - 29/เม.ย./65


24

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองและประเมินโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

19/เม.ย./65


25

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

20/เม.ย./65 - 21/เม.ย./65


26

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38

21/เม.ย./65 - 23/เม.ย./65


27

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS) สำหรับโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ในเขตพัฒนาสุขภาพที่ 7 - 13

30/มี.ค./65 - 1/เม.ย./65


28

โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต

21/พ.ค./65 - 22/พ.ค./65


29

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้โครงการ "Insulin Excellence Acadamy"

4/เม.ย./65


30

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์สอนพิเศษสอนภาคปฏิบัติ"

21/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


31

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15/มี.ค./65 - 17/มี.ค./65


32

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานครตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ

24/พ.ค./65 - 25/พ.ค./65


33

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพงานควบคุมป้องกันวัณโรคสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

22/มิ.ย./65 - 23/มิ.ย./65


34

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders

28/มี.ค./65 - 30/มี.ค./65


35

ประชุมวิชาการเรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2565

23/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


36

ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิดหลัก "Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare"

8/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


37

ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

21/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


38

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการจัดบริการสำหรับเยาวชน : เมื่อยุคและ Gen เปลี่ยนไป โดยการใช้กลยุทธ์เครือข่ายสังคมออนไลน์

25/ก.พ./65


39

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการบริการด้านเอชไอวี

24/ก.พ./65 - 25/ก.พ./65


40

ประชุมวิชาการ "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2022"

24/ก.พ./65 - 25/ก.พ./65


41

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการเล่นและแนวทางการประยุกต์ใช้ทางกิจกรรมบำบัด (Play assessment and Adapting intervention for Occupational therapy Practice)

3/มี.ค./65 - 4/มี.ค./65


42

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด

8/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


43

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ความรู้ และภาพพลิกสำหรับผู้ให้บริการในการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาเอชไอวี ส่งเสริมการกินยาอย่างต่อเนื่องและสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

3/มี.ค./65 - 4/มี.ค./65


44

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

7/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


45

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต และป้องกันการฆ่าตัวตายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Community resilience enhancement in cr

10/ก.พ./65 - 11/ก.พ./65


46

ประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565 The New Horizon in Pulmonary Medicine

17/ก.พ./65 - 19/ก.พ./65


47

อบรมหลักสูตรพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรเชิงลึก

21/ม.ค./65


48

อบรมหลักการทางประสาทสรีระวิทยาของเทคนิคการฟื้นฟูแขนและมือตามแบบ Perfetti Medthod และการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริง (แก้ไข)

27/ม.ค./65 - 28/ม.ค./65


49

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

27/ธ.ค./64


50

อบรมหลักการทางประสาทสรีระวิทยาของเทคนิคการฟื้นฟูแขนและมือตามแบบ Perfetti Medthod และการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริง

27/ม.ค./65 - 28/ม.ค./65


51

อบรม Update on management of Covid - 19 Incluing "Omicron strain"

14/ธ.ค./64


52

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ Critical Care Medicine 2021 : The Long March Throung COVID

6/ม.ค./65 - 7/ม.ค./65


53

อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

27/ธ.ค./64 - 29/ธ.ค./64


54

ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมแบบรายงานโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ กรมอนามัย

23/ธ.ค./64


55

อบรมระยะสั้นการจัดการการดุแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager, DT CM)

14/ธ.ค./64 - 16/ธ.ค./64


56

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง Intermediate care and the role of physical therapists

13/ม.ค./65 - 14/ม.ค./65


57

ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

13/ธ.ค./64 - 15/ธ.ค./64


58

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ Critical Care Medicine 2021 : The Long March Throung COVID

6/ม.ค./65 - 8/ม.ค./65


59

ประชุมโครงการ เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 - 13 ครั้งที่ 4

29/พ.ย./64 - 30/พ.ย./64


60

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (QI LAB ปี 2564)

18/พ.ย./64 - 19/พ.ย./64


61

ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี

29/พ.ย./64 - 30/พ.ย./64


62

ประชุมวิชาการของพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย

29/พ.ย./64 - 30/พ.ย./64


63

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2564 เรื่อง เสริมพลังการดูแลปริกำเนิดในยุคใหม่ (Strangthen Perinatal Care in the New Era)

24/พ.ย./64 - 26/พ.ย./64


64

อบรมฟื้นฟูคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน

18/พ.ย./64 - 19/พ.ย./64


65

ประชุมวิชาการประจำปีให้หัวข้อ 43th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand

21/ต.ค./64 - 23/ต.ค./64


66

ประชุมวิชาการ Impact of COVID-19 on Medical Practice

30/พ.ย./64 - 2/ธ.ค./64


67

สัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภายใต้บริบทชีวิตวิถีใหม่

14-15, 21-22, 28/ต.ค./64


68

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 ภายใต้ Theme "To Test or To Treat, Do We Need More Evidences?"

23/ต.ค./64 - 25/ต.ค./64


69

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 37 เรื่อง Efficacy of zinc supplement in minimal hepatic encephalophathy : A prospective,randomized controlled trial

29 ต.ค. 64


70

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง Important Issues in Neonatology

3/พ.ย./64 - 5/พ.ย. /64


71

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2564 "The 12th Ramathibodi Neonalogy 2021""Practical Points in Neonatal Care"

18/พ.ย./64 - 19/พ.ย./64


72

อบรม หัวข้อ "Facilitation Skills (Train the trainer for NTS)"

30/ก.ย./64 - 1/ต.ค./64


73

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021"

ยกเลิก


74

ประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8

22/ก.ย./64 - 24/ก.ย./64


75

อบรมกิจกรรมหนุนเสริมพลัง เพิ่มศักยภาพครูและกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนและหนุนเสริมศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

15/ก.ย./64 และ 29/ต.ค./64


76

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งาน PETE (พีท) เปลปกป้อง

15/ก.ย./64


77

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรูปแบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อของกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

16/ก.ย./64


78

อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก เรื่อง แนวทางการจัดการผู้ป่วยทางระบบประสาท และการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564

10/ก.ย./64


79

อบรมเรื่อง การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยซอฟต์แวร์

10/ก.ย./64


80

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง Important Issues in Neonatology

6/ต.ค./64 - 8/ต.ค./64


81

อบรมหลักสูตร การรายงานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมสังกัดกรุงเทพมหานคร

11/ส.ค./64


82

ประชุมวิชาการ "Pharmacy Review and Update Series 2021 : Pharmacotherapy of the Eye"

23 - 25 สิงหาคม 2564


83

ประชุมวิชาการ "Pharmacy Review and Update Series 2021 : Pharmacotherapy of the Eye"

23 - 25 สิงหาคม 2564


84

ประชุมวิชาการ "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021"

16 - 17 กันยายน 2564


85

ฝวช.45/2564 เรื่อง ประชุมวิชาการ Pharmacy Review and Update Series 2021 : Pharmacotherapy of the Eye

23/ส.ค./64 - 25/ส.ค./64


86

อบรมเรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurse

6/ก.ย./64 - 8/ก.ย./64


87

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021"

16/ก.ย./64 - 17/ก.ย./64


88

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่"

19/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


89

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Virtual meeting: One day update INS guideline"

6/ส.ค./64


90

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง Important Issues in Neonatology

25/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64


91

ประชุมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Recency และการจัดบริการชวนเครือข่ายตรวจหาหารติดเชื้อเอชไอวี SNS (Social Network Straregy)

12/ก.ค./64


92

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

28/มิ.ย./64


93

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ หลักจริยธรรมในคน (Hman Research Protection : HRP)

29/มิ.ย./64


94

อบรมหลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care รุ่นที่ 5 Theme : Sharing Experiences in Geriatric Ambulatory Care

28/มิ.ย./64 - 2/ก.ค./64


95

อบรมหลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care รุ่นที่ 5 Theme : Dementia for Primary Care Physicians

7/มิ.ย./64 - 11/มิ.ย./64


96

ยกเลิกประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

ยกเลิก


97

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 "Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021"

22/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


98

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัย (MCQ) เพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

21/มิ.ย./64 - 22/มิ.ย./64


99

สัมมนาวิชาการ การเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

15/พ.ค./64


100

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Advanced Skills for clinical teacher"

27/พ.ค./64 - 28/พ.ค./64