นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสิรินธร
2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สนพ. 2566