แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป




ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ใบลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำชั่วคราว
2 ใบลา ลูกจ้าง ปกส
3 แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์
4 แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุมของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5 แบบฟอร์มใบอนุญาตขอใช้รถส่วนกลาง
6 แบบฟอร์มขออนุญาตนำวัสดุและครุภัณฑ์ออกนอกโรงพยาบสิรินธร