คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักการแพทย์
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย (refer)
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กองวิชาการ
4 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักเลขานุการ
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (EMS)
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)