โครงสร้างผู้บริหาร


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรพญ.พรณรีย์ ทัศยาพันธุ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์นางสาวนัฐจิราพร แดงเอียด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร


กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการนางสาวภัทรพร สุทธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวกัลย์ทิชา ศุภโรจน์วาทิน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี


นางสาวกัลยา แสงรัศมี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุนายประพันธ์ คำชัยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย


กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพพญ.ชุลีกร โสอุดร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน


นางสาวศิรดา กลิ่นชื่น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ


พญ.รพี หาญพล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ


กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมินพ.วิศิษฐ์ แซ่ล้อ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพนพ.คณิน มธุรส ณ พัทลุง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนนางวิภาวรรณ ออพิพัฒนา
รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นพ.คณัตถ์เจต รัตอาภา
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม


กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิพญ.ริลฎากาญจ์ อุทัยวัฒนานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

นพ.ธรรม วิทัยวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

พญ.น้ำหวาน กิตติกูล
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม


นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม


นพ.กิตติ วรวุฒางกูร
หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์


นพ.วิวัฒน์ เอี่ยมอุไรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม


พญ.สุนิสา เทพเอื้อตระกูล
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา


พญ.วนศรี ไพศาลตันติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก


พญ.จันทร์เพ็ญ เพียรมานะกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา


พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช


นพ.สมภพ ตั้งติรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


พญ.ชเนตตี น้อยนาค
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา


ทพ.สาธิต อนันตวรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


พญ.พรรณวดี ธนะวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


นางสาวพิชญ์สินี รัตนวิริยะชัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานธนาคารเลือด


นางสาวบุญพา ยอดโสวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์


ภญ.พิทิพา วานิชกมลนันท์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม


กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลนางธิดารัตน์ พุ่มอินทร์
หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล


กลุ่มภารกิจด้านบริการพิเศษพญ.ริลฎากาญจ์ อุทัยวัฒนานนท์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ


นพ.ณัฐพงษ์ อังค์สุธาสาวิทย์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา