รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบเบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบเบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปรง่ใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงิน

28/เม.ย/66 - 29/เม.ย./66


2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ตั้งรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก และประเด็นที่ตรวจพบบ่อยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ” รุ่นที่ 3

10/มี.ค./66 - 12/มี.ค./66


3

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trend in Infections Diseases Pharmacotherapy

15/พ.ค./66 - 19/พ.ค./66


4

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 97 ในหัวข้อ "Together for Sustainability"

18/มี.ค./66 - 19/มี.ค./66


5

ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝั่งเข็ม รุ่นที่ 38

7/มี.ค./66 - 9/มิ.ย./66


6

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

27/ก.พ./66 - 3/มี.ค./66


7

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด

ภาคทฤษฎี 14/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66 ภาคทฤษฎีและภาคแฏิบัติ 13/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66


8

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์

20/ก.พ./66 - 24/ก.พ./66


9

นอกแผน อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็

25/ก.พ./66 - 26/ก.พ./66


10

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง ปัญหาศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก

24/เม.ย./66 - 28/เม.ย./66


11

อบรมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical laboratory safety)

13/ก.พ./66 - 14/ก.พ./66


12

อบรมโครงการฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2566

27/ก.พ./66 - 3/มี.ค./66


13

สัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

14/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66


14

อบรม “เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565” รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 Online รุ่นที่ 1

10/ก.พ./66 - 12/ก.พ./66


15

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA)

13/ก.พ./66


16

อบรมโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้การจัดบริการ "คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร" ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1

18/ม.ค./66


17

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง "Healthy aging in the new era"

1/มี.ค./66 - 3/มี.ค/66


18

ประชุมวิชาการเรื่อง Pain Point in Pharmaceutical Care (3PC) : Unraveling and Counseling Approach

8/มี.ค./66 - 10/มี.ค./66


19

ประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “Smart Radiology to Smart Hospital”

7/ก.พ./66 - 9/ก.พ./66


20

อบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 14

13/ก.พ./66 - 24/ก.พ./66


21

อบรมพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Refershing Rehabilitation Nursing Care for IMC)

26/ม.ค./66 - 27/ม.ค./66


22

นอกแผน อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ

8/เม.ย./66 - 9/เม.ย./66


23

นอกแผน อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ

18/มี.ค./66 - 19/มี.ค./66


24

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง "IV Care in Action: Put together, work together"

26/ม.ค./66 - 27/ม.ค./66


25

นอกแผน อบรมโครงพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความรับผิดฐานทุจ

6/ม.ค./66 - 7/ม.ค./66


26

อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์ แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรคในผู้สูงอายุ”

1/ธ.ค./65 - 2/ธ.ค./65


27

ประชุมวิชาการโรคไตและโภชนาการ ครั้งที่ 6 “The 6th Renal and Nutrition Conference 2023”

13/ม.ค./66 - 15/ม.ค./66


28

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2022: Keep Moving Forward

15/ธ.ค./65 - 17/ธ.ค./65


29

อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 45

14/พ.ย./65 - 25/พ.ย./65


30

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 114(2/2565)

7/ธ.ค./65 - 9/ธ.ค./65


31

อบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4

31/ต.ค./65 - 2/พ.ย./65


32

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ThAPD Annual Meeting 2022 “Pediatric Dentistry 2022 : Reunion”

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


33

ประชุมวิชาการเรื่อง “คุยแซ่บในงาน PROSTH”

28/ต.ค./65


34

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “A New technology in Neurological disease”

9/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


35

ประชุมวิชาการเรื่อง การอ่านคลื่นไฟฟ้าของหัวใจและการดูแลรักษาคลื่นไฟฟ้าของหัวใจที่ผิดปกติ

17/ต.ค./65 - 19/ต.ค./65


36

อบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2022 ภายใต้แนวคิดหลัก Reimagining Sustainable and More Resilient Digital Healthcare and Wellness Ecosystem

26/ต.ค./65 - 27/ต.ค./65


37

ประชุมวิชาการ เรื่อง "Update Practice in Newborn and Pediatric Critical Care"

26/ต.ค./65 - 28/ต.ค./65


38

ยกเลิกอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation รุ่นที่ 4

ยกเลิก


39

อบรมเรื่อง Trends in Pediatric care from Neonates to Childhood

17/ส.ค./65 - 19/ส.ค./65


40

อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรที่ 4 MTC - LA-09 Online: เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ รุ่นที่ 3

10/ก.ย./65


41

อบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)

ภาคทฤษฎี 20 - 24 มิ.ย. 65 ภาคปฏิบัติ 18/ก.ค./65 - 5/ส.ค./65


42

อบรมการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

24/ก.พ./65 - 25/ก.พ./65


43

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทยืประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย ปี 2564

8/พ.ย./65 - 12/พ.ย./64


44

ยกเลิกอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

ยกเลิก


45

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย ปี 2564

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


46

อบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด

9/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


47

อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)

ภาคทฤษฎี 15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64 ภาคปฏิบัติ 19/เม.ย./64 - 7/พ.ค./64


48

อบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 42

9/พ.ย./63 - 20/พ.ย./63


49

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เรื่อง "Practical Points in Small Parts US"

29/ส.ค./65 - 30/ส.ค./65


50

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop I : Neonatal resuscitation 2015 Workshop II :Optimal Uses of Volume-guaranteed Ventilation และ Workshop III : Newborn Temperature Management

23/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


51

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “CSSD เตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงแบบ ก้าวกระโดด” (Exponential change : How to CSSD preparing)

27/ส.ค./65 - 28/ส.ค./65


52

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565

8/ก.ย./65 - 9/ก.ย./65


53

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II

25/ส.ค./ - 26/ส.ค./65


54

สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of I.P.C in Thailand

15/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


55

อบรม Musculoskeletal case study and evidence support

14/มิ.ย./65 - 5/ก.ค. /65


56

อบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (The Basic Course of Continuous Renal Replacement Therapy 2022)

6/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


57

อบรมหลักสูตร HA : 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ รุ่นที่ 5

24/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


58

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การพยาบาลเด็ก”

27/มิ.ย./65 - 1/ก.ค./65


59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

3/ส.ค./65 - 5/ส.ค./65


60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

16/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


61

ประชุมวิชาการครั้งที่ 13 (1/2565)

8/มิ.ย./65 - 10/มิ.ย./65


62

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Breastfeeding First Choice Best Choice : Theory and Art of Practice

17/พ.ค./65 - 20/พ.ค./65


63

อบรมหลักสูตร HA 303 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ

21/มิ.ย./65 - 23/มิ.ย./65


64

อบรมหลักสูตร MTC-LA-01 Online: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

7/พ.ค./65 - 8/พ.ค./65


65

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

24/พ.ค./65 - 27/พ.ค./65


66

อบรมระยะสั้น เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)"

2/พ.ค./65-12/พ.ค./65 และ 19/มิ.ย./65 - 29/มิ.ย./65


67

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก"

25/เม.ย./65 - 29/เม.ย./65


68

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32 (1/2565) ในหัวข้อ maxillofacial Deformities & reconstructive Surgery: existing the best, delivering the future

4/พ.ค./65 - 6/พ.ค./65


69

ประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58/2565 ในหัวข้อ “Looking back & moving forward in radiology”

23/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


70

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care medicine Made Simple”

4/เม.ย./65 - 6/เม.ย./65


71

อบรมเจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 5 (นอกแผน)

7/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


72

อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฏหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3 (นอกแผน)

7/เม.ย./65 - 8/เม.ย./65


73

ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

8/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


74

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Practice in NICU 2022”

20/เม.ย./65 - 22/เม.ย./65


75

อบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

7/ก.พ./65 - 11/ก.พ./65


76

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2021 : The Long march Through COVID

6/ม.ค./65 - 8/ม.ค./65


77

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "Emerging infections in the geriatric population และ Geriatric clinic year 2022"

9/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


78

อบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2 หลักสูตร

19/ม.ค./65 - 20/ม.ค./65 และ 5/ก.พ./65 - 6/ก.พ./65


79

ประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrolo gist and Nurse ครั้งที่ 2

15/ม.ค./65 - 16/ม.ค./65


80

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง "Important Issues in Neonatal ""

2/พ.ย./64 - 5/พ.ย./64


81

ยกเลิกประชุม workshop I "Neonatal resuscitation 2015" workshop II "Neonatal Non-invasive Respiratory Support" และ workshop III "Expert on management of babies' breastfeeding problems"

ยกเลิก


82

กท0602/7169 อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง

6/ก.ย./64 - 17/ก.ย./64


83

กท0401/648 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Important Issues In Neonatology

24/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64


84

ยกเลิกประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 44

ยกเลิก


85

ประชุมการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน นางวันทนา

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


86

เปลี่ยนรูปแบบการประชุมและค่าลงทะเบียน การประชุม เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


87

เลื่อนอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค./64


88

ประชุมชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

26/มิ.ย./64 - 27/มิ.ย./64


89

อบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค. /64


90

อบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research R2R for Quality Development and work Process Improvement รุ่นที่ 2

23/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


91

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

เลื่อนเป็น 22/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


92

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

4/ส.ค./64 - 6/ส.ค./64


93

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


94

ยกเลิกอบรมหลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2060 รุ่นที่ 34

ยกเลิก


95

ยกเลิก การประชุมวิชาการ "ThAPD ANNUAL MEETING"

ยกเลิก


96

อนุมัติอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

10/พ.ค./64 - 14/พ.ค./64


97

อนุมัติประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 International and Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021

18/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


98

อนุมัติอบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล

7/มิ.ย./64 - 18/มิ.ย./64


99

ประชุมวิชาการเรื่อง Updated Competency of thai Nurse Practitioner in COVID-19 of New Normal Era

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


100

อนุมัติประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม

28/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64