รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบเบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบเบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมวิชาการโรคไตและโภชนาการ ครั้งที่ 6 “The 6th Renal and Nutrition Conference 2023”

13/ม.ค./66 - 15/ม.ค./66


2

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2022: Keep Moving Forward

15/ธ.ค./65 - 17/ธ.ค./65


3

อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 45

14/พ.ย./65 - 25/พ.ย./65


4

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 114(2/2565)

7/ธ.ค./65 - 9/ธ.ค./65


5

อบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4

31/ต.ค./65 - 2/พ.ย./65


6

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ThAPD Annual Meeting 2022 “Pediatric Dentistry 2022 : Reunion”

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


7

ประชุมวิชาการเรื่อง “คุยแซ่บในงาน PROSTH”

28/ต.ค./65


8

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “A New technology in Neurological disease”

9/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


9

ประชุมวิชาการเรื่อง การอ่านคลื่นไฟฟ้าของหัวใจและการดูแลรักษาคลื่นไฟฟ้าของหัวใจที่ผิดปกติ

17/ต.ค./65 - 19/ต.ค./65


10

อบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2022 ภายใต้แนวคิดหลัก Reimagining Sustainable and More Resilient Digital Healthcare and Wellness Ecosystem

26/ต.ค./65 - 27/ต.ค./65


11

ประชุมวิชาการ เรื่อง "Update Practice in Newborn and Pediatric Critical Care"

26/ต.ค./65 - 28/ต.ค./65


12

ยกเลิกอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation รุ่นที่ 4

ยกเลิก


13

อบรมเรื่อง Trends in Pediatric care from Neonates to Childhood

17/ส.ค./65 - 19/ส.ค./65


14

อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรที่ 4 MTC - LA-09 Online: เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ รุ่นที่ 3

10/ก.ย./65


15

อบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)

ภาคทฤษฎี 20 - 24 มิ.ย. 65 ภาคปฏิบัติ 18/ก.ค./65 - 5/ส.ค./65


16

อบรมการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

24/ก.พ./65 - 25/ก.พ./65


17

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทยืประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย ปี 2564

8/พ.ย./65 - 12/พ.ย./64


18

ยกเลิกอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

ยกเลิก


19

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย ปี 2564

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


20

อบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด

9/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


21

อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)

ภาคทฤษฎี 15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64 ภาคปฏิบัติ 19/เม.ย./64 - 7/พ.ค./64


22

อบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 42

9/พ.ย./63 - 20/พ.ย./63


23

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เรื่อง "Practical Points in Small Parts US"

29/ส.ค./65 - 30/ส.ค./65


24

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop I : Neonatal resuscitation 2015 Workshop II :Optimal Uses of Volume-guaranteed Ventilation และ Workshop III : Newborn Temperature Management

23/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


25

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “CSSD เตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงแบบ ก้าวกระโดด” (Exponential change : How to CSSD preparing)

27/ส.ค./65 - 28/ส.ค./65


26

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565

8/ก.ย./65 - 9/ก.ย./65


27

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II

25/ส.ค./ - 26/ส.ค./65


28

สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of I.P.C in Thailand

15/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


29

อบรม Musculoskeletal case study and evidence support

14/มิ.ย./65 - 5/ก.ค. /65


30

อบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (The Basic Course of Continuous Renal Replacement Therapy 2022)

6/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


31

อบรมหลักสูตร HA : 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ รุ่นที่ 5

24/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


32

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การพยาบาลเด็ก”

27/มิ.ย./65 - 1/ก.ค./65


33

อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

3/ส.ค./65 - 5/ส.ค./65


34

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

16/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


35

ประชุมวิชาการครั้งที่ 13 (1/2565)

8/มิ.ย./65 - 10/มิ.ย./65


36

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Breastfeeding First Choice Best Choice : Theory and Art of Practice

17/พ.ค./65 - 20/พ.ค./65


37

อบรมหลักสูตร HA 303 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ

21/มิ.ย./65 - 23/มิ.ย./65


38

อบรมหลักสูตร MTC-LA-01 Online: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

7/พ.ค./65 - 8/พ.ค./65


39

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

24/พ.ค./65 - 27/พ.ค./65


40

อบรมระยะสั้น เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)"

2/พ.ค./65-12/พ.ค./65 และ 19/มิ.ย./65 - 29/มิ.ย./65


41

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก"

25/เม.ย./65 - 29/เม.ย./65


42

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32 (1/2565) ในหัวข้อ maxillofacial Deformities & reconstructive Surgery: existing the best, delivering the future

4/พ.ค./65 - 6/พ.ค./65


43

ประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58/2565 ในหัวข้อ “Looking back & moving forward in radiology”

23/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


44

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care medicine Made Simple”

4/เม.ย./65 - 6/เม.ย./65


45

อบรมเจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 5 (นอกแผน)

7/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


46

อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฏหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3 (นอกแผน)

7/เม.ย./65 - 8/เม.ย./65


47

ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

8/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


48

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Practice in NICU 2022”

20/เม.ย./65 - 22/เม.ย./65


49

อบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

7/ก.พ./65 - 11/ก.พ./65


50

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2021 : The Long march Through COVID

6/ม.ค./65 - 8/ม.ค./65


51

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "Emerging infections in the geriatric population และ Geriatric clinic year 2022"

9/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


52

อบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2 หลักสูตร

19/ม.ค./65 - 20/ม.ค./65 และ 5/ก.พ./65 - 6/ก.พ./65


53

ประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrolo gist and Nurse ครั้งที่ 2

15/ม.ค./65 - 16/ม.ค./65


54

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง "Important Issues in Neonatal ""

2/พ.ย./64 - 5/พ.ย./64


55

ยกเลิกประชุม workshop I "Neonatal resuscitation 2015" workshop II "Neonatal Non-invasive Respiratory Support" และ workshop III "Expert on management of babies' breastfeeding problems"

ยกเลิก


56

กท0602/7169 อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง

6/ก.ย./64 - 17/ก.ย./64


57

กท0401/648 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Important Issues In Neonatology

24/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64


58

ยกเลิกประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 44

ยกเลิก


59

ประชุมการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน นางวันทนา

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


60

เปลี่ยนรูปแบบการประชุมและค่าลงทะเบียน การประชุม เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


61

เลื่อนอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค./64


62

ประชุมชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

26/มิ.ย./64 - 27/มิ.ย./64


63

อบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค. /64


64

อบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research R2R for Quality Development and work Process Improvement รุ่นที่ 2

23/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


65

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

เลื่อนเป็น 22/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


66

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

4/ส.ค./64 - 6/ส.ค./64


67

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


68

ยกเลิกอบรมหลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2060 รุ่นที่ 34

ยกเลิก


69

ยกเลิก การประชุมวิชาการ "ThAPD ANNUAL MEETING"

ยกเลิก


70

อนุมัติอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

10/พ.ค./64 - 14/พ.ค./64


71

อนุมัติประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 International and Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021

18/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


72

อนุมัติอบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล

7/มิ.ย./64 - 18/มิ.ย./64


73

ประชุมวิชาการเรื่อง Updated Competency of thai Nurse Practitioner in COVID-19 of New Normal Era

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


74

อนุมัติประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม

28/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


75

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่อง Update Practice in NICU 2021

28/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


76

อนุมัติยกเลิกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Trauma Care : Quality Team Approach

26/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


77

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


78

ยกเลิกอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยกเลิก


79

อนุมัติเลื่อนอบรม หลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 34

เลื่อนไม่มีกำหนด


80

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Trauma Care: Quality Team Approach"

26/เม.ย/64 - 30/เม.ย./64


81

ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21

17/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


82

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง "Practical pearls for long term care in the new normal era"

3/มี.ค./64 - 5/มี.ค./64


83

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)

22/ก.พ./64 - 24/ก.พ./64


84

เลื่อนประชุมวิชาการ เรื่อง ThAPD ANNUAL MEETING

เลื่อนไม่มีกำหนด


85

เลื่อนอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน "Physical therapy in breast engorgement and blocked milk ducts"

24/เม.ย./64 - 25/เม.ย./64


86

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologsts and Nurse ครั้งที่ 1 เป็นแบบออนไลน์

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


87

ยกเลิกประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10

12/ม.ค./64 - 14/ม.ค./64


88

อนุมัติอบรมหลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

8/ก.พ./64 - 10/ก.พ./64


89

อบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1/มี.ค./64 - 25/พ.ค./64


90

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน"Physical therapy in breast engorgement and blacked milk ducts"

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


91

ประชุมวิชาการเรื่อง ThAPD ANNUAL MEETING

19/ก.พ./64


92

อนุมัติประชุมการนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และบริบทองค์กรพยาบาล

17/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


93

อนุมัติประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologists and Nurse ครั้งที่ 1

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


94

อนุมัติประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563)

16/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


95

อนุมัติยกเลิก ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563

-


96

อนุมัติยกเลิกอบรม HA 401

-


97

ยกเลิกอบรม Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric

31/ส.ค./63 - 4/ก.ย./63


98

อนุมัติประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 13

27/ต.ค./63 - 30/ต.ค./63


99

อนุมัติเลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 THEME : What's Hot What's Not

1/ก.ย./63 - 4/ก.ย./63


100

อนุมัติเลื่อนประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติครั้งที่ 28

-