รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบเบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบเบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 (7th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians; 7th AMTCEP 2023) ภายใต้หัวข้อ “20th Year of Emergency Medicine in Thailand: Inspiring the Next Ge

4/ต.ค./66 - 7/ต.ค./66


2

อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยค

7/ก.ย./66 - 8/ก.ย./66


3

ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2566 Siriraj Applied Thai traditional medicine (SI – ATTM 2023) ภายใต้หัวข้อการประชุม “การพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน: งานวิจัยและนวัตกรรมทันสมัย (Development and Su

21/ก.ย./66 - 22/ก.ย./66


4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแบบประเมินค่างานตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาล/สถาบัน กระทรวงสาธารณสุข”

17/ส.ค./66 - 19/ส.ค./66


5

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Valued Based Health Care in Wound/Ostomy: Safe, timely, efficient, equitable, effective, and patientcentered are the key successes”

7/ส.ค./66 - 8/ส.ค./66


6

การประชุมวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต: สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

24/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


7

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง Practices update in Neonatology

23/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


8

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใตหัวข้อเรื่อง "Valued Based Health Care in Wound/Ostomy: Safe, timely, efficient, equitable, effective, and patient-centered are the key successes"

7/ส.ค./66 - 8/ส.ค./66


9

อบรมระยะสั้น ประจำปี 2566/25 หัวข้อ “เทคนิคพิเศษการฝังเข็มรักษาโรคในผู้สูงอายุ”

21/ก.ย./66 - 22/ก.ย./66


10

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลกู้ชีพ

10/ก.ค./66 - 15/ก.ค./66


11

ประชุมวิชาการ Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU)

24/มิ.ย./66 - 25/มิ.ย./66


12

สัมมนาวิชาการ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนการฝั่งเข็มรักษาโรค

28/ส.ค./66 - 30/ส.ค./66


13

อบรมหลักสูตรการพยาบาลอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) Application Zoom

12/ก.ค./66 - 14/ก.ค./66


14

อบรมเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคยุ่งยากซับซ้อนขณะเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งต่อ”

17/ส.ค./66 - 18/ส.ค./66


15

ประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 หัวข้อ “Work Life Integration: NQA & QWL (Nursing Quality Award & Quality of Working Life)”

6/ก.ค./66 - 7/ก.ค./66


16

อบรมระยะสั้น เชิงปฏิบัติการ ปี 2566 เรื่อง Chronic wound, ostomy and burn care

12/มิ.ย./66 - 16/มิ.ย./66


17

อบรมหลักสูตร SS048: การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

18/ส.ค./66


18

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 12 “อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น”

19/มิ.ย./66 - 21/มิ.ย./66


19

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพยาบาลเด็ก”

19/มิ.ย./66 - 23/มิ.ย./66


20

ประชุมวิชาการ “ทันยุคกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และพร้อมรับมือกับสังคมดิจิทัลในการพยาบาลวิสัญญี” (Up to date of big data and how to deal with digital society in anesthesia nursing)

28/มิ.ย./66 - 30/มิ.ย./66


21

ประชุมวิชาการ “ทันยุคกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และพร้อมรับมือกับสังคมดิจิทัลในการพยาบาลวิสัญญี” (Up to date of big data and how to deal with digital society in anesthesia nursing)

10/มิ.ย./66 - 11/มิ.ย./66


22

อบรม ระยะสั้น “การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์ และทางการพยาบาล” (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 9

24/พ.ค./66 - 26/พ.ค./66


23

อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 68

10/พ.ค./66 - 12/พ.ค./66


24

ประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (1/2566)

7/มิ.ย./66 - 9/มิ.ย./66


25

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566 “Update Diabetes Management and Holistic Care 2023: Advance Course”

12/ก.ค./66 - 14/ก.ค./66


26

อบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Intermediate training program for ICNs “Smart HAI surveillance, outbreak investigation and data management”

22/พ.ค./66 - 26/พ.ค./66


27

โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “Infection Prevention Issues Post-COVID-19”

26/มิ.ย./66 - 30/มิ.ย./66


28

ประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน

18/พ.ค./66 - 19/พ.ค./66


29

ประชุมวิชาการ เรื่อง First Hour in Emergency Room 2023: We Can Be The Heroes

24/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


30

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Update Pediatric Nursing 2023

25/พ.ค./66 - 26/พ.ค./66


31

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Emergency Medicine Chula Conference 2023 – The Future Begins

9/พ.ค./66 - 10/พ.ค./66


32

อบรม “เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ” รหัสหลักสูตร : MTC-LA-09 Online รุ่นที่ 2

10/มิ.ย./66


33

อบรม “การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์” รหัสหลักสูตร : MTC-LA-08 Online รุ่นที่ 2

22/ก.ค./66 - 23/ก.ค./66


34

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เรื่อง “Breastfeeding First and Best : Theory and Art of Practice”

24/ก.ค./66 - 27/ก.ค./66


35

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปรง่ใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงิน

28/เม.ย/66 - 29/เม.ย./66


36

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ตั้งรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก และประเด็นที่ตรวจพบบ่อยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ” รุ่นที่ 3

10/มี.ค./66 - 12/มี.ค./66


37

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trend in Infections Diseases Pharmacotherapy

15/พ.ค./66 - 19/พ.ค./66


38

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 97 ในหัวข้อ "Together for Sustainability"

18/มี.ค./66 - 19/มี.ค./66


39

ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝั่งเข็ม รุ่นที่ 38

7/มี.ค./66 - 9/มิ.ย./66


40

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

27/ก.พ./66 - 3/มี.ค./66


41

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด

ภาคทฤษฎี 14/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66 ภาคทฤษฎีและภาคแฏิบัติ 13/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66


42

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์

20/ก.พ./66 - 24/ก.พ./66


43

นอกแผน อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็

25/ก.พ./66 - 26/ก.พ./66


44

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง ปัญหาศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก

24/เม.ย./66 - 28/เม.ย./66


45

อบรมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical laboratory safety)

13/ก.พ./66 - 14/ก.พ./66


46

อบรมโครงการฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2566

27/ก.พ./66 - 3/มี.ค./66


47

สัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

14/มี.ค./66 - 17/มี.ค./66


48

อบรม “เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565” รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 Online รุ่นที่ 1

10/ก.พ./66 - 12/ก.พ./66


49

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA)

13/ก.พ./66


50

อบรมโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้การจัดบริการ "คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร" ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1

18/ม.ค./66


51

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง "Healthy aging in the new era"

1/มี.ค./66 - 3/มี.ค/66


52

ประชุมวิชาการเรื่อง Pain Point in Pharmaceutical Care (3PC) : Unraveling and Counseling Approach

8/มี.ค./66 - 10/มี.ค./66


53

ประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “Smart Radiology to Smart Hospital”

7/ก.พ./66 - 9/ก.พ./66


54

อบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 14

13/ก.พ./66 - 24/ก.พ./66


55

อบรมพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Refershing Rehabilitation Nursing Care for IMC)

26/ม.ค./66 - 27/ม.ค./66


56

นอกแผน อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ

8/เม.ย./66 - 9/เม.ย./66


57

นอกแผน อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ

18/มี.ค./66 - 19/มี.ค./66


58

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง "IV Care in Action: Put together, work together"

26/ม.ค./66 - 27/ม.ค./66


59

นอกแผน อบรมโครงพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความรับผิดฐานทุจ

6/ม.ค./66 - 7/ม.ค./66


60

อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์ แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรคในผู้สูงอายุ”

1/ธ.ค./65 - 2/ธ.ค./65


61

ประชุมวิชาการโรคไตและโภชนาการ ครั้งที่ 6 “The 6th Renal and Nutrition Conference 2023”

13/ม.ค./66 - 15/ม.ค./66


62

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2022: Keep Moving Forward

15/ธ.ค./65 - 17/ธ.ค./65


63

อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 45

14/พ.ย./65 - 25/พ.ย./65


64

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 114(2/2565)

7/ธ.ค./65 - 9/ธ.ค./65


65

อบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4

31/ต.ค./65 - 2/พ.ย./65


66

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ThAPD Annual Meeting 2022 “Pediatric Dentistry 2022 : Reunion”

10/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


67

ประชุมวิชาการเรื่อง “คุยแซ่บในงาน PROSTH”

28/ต.ค./65


68

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “A New technology in Neurological disease”

9/พ.ย./65 - 11/พ.ย./65


69

ประชุมวิชาการเรื่อง การอ่านคลื่นไฟฟ้าของหัวใจและการดูแลรักษาคลื่นไฟฟ้าของหัวใจที่ผิดปกติ

17/ต.ค./65 - 19/ต.ค./65


70

อบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2022 ภายใต้แนวคิดหลัก Reimagining Sustainable and More Resilient Digital Healthcare and Wellness Ecosystem

26/ต.ค./65 - 27/ต.ค./65


71

ประชุมวิชาการ เรื่อง "Update Practice in Newborn and Pediatric Critical Care"

26/ต.ค./65 - 28/ต.ค./65


72

ยกเลิกอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation รุ่นที่ 4

ยกเลิก


73

อบรมเรื่อง Trends in Pediatric care from Neonates to Childhood

17/ส.ค./65 - 19/ส.ค./65


74

อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรที่ 4 MTC - LA-09 Online: เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ รุ่นที่ 3

10/ก.ย./65


75

อบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)

ภาคทฤษฎี 20 - 24 มิ.ย. 65 ภาคปฏิบัติ 18/ก.ค./65 - 5/ส.ค./65


76

อบรมการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

24/ก.พ./65 - 25/ก.พ./65


77

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทยืประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย ปี 2564

8/พ.ย./65 - 12/พ.ย./64


78

ยกเลิกอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

ยกเลิก


79

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย ปี 2564

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


80

อบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด

9/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


81

อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)

ภาคทฤษฎี 15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64 ภาคปฏิบัติ 19/เม.ย./64 - 7/พ.ค./64


82

อบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 42

9/พ.ย./63 - 20/พ.ย./63


83

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เรื่อง "Practical Points in Small Parts US"

29/ส.ค./65 - 30/ส.ค./65


84

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop I : Neonatal resuscitation 2015 Workshop II :Optimal Uses of Volume-guaranteed Ventilation และ Workshop III : Newborn Temperature Management

23/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


85

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “CSSD เตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงแบบ ก้าวกระโดด” (Exponential change : How to CSSD preparing)

27/ส.ค./65 - 28/ส.ค./65


86

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565

8/ก.ย./65 - 9/ก.ย./65


87

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II

25/ส.ค./ - 26/ส.ค./65


88

สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of I.P.C in Thailand

15/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


89

อบรม Musculoskeletal case study and evidence support

14/มิ.ย./65 - 5/ก.ค. /65


90

อบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (The Basic Course of Continuous Renal Replacement Therapy 2022)

6/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


91

อบรมหลักสูตร HA : 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ รุ่นที่ 5

24/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


92

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การพยาบาลเด็ก”

27/มิ.ย./65 - 1/ก.ค./65


93

อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

3/ส.ค./65 - 5/ส.ค./65


94

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

16/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


95

ประชุมวิชาการครั้งที่ 13 (1/2565)

8/มิ.ย./65 - 10/มิ.ย./65


96

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Breastfeeding First Choice Best Choice : Theory and Art of Practice

17/พ.ค./65 - 20/พ.ค./65


97

อบรมหลักสูตร HA 303 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ

21/มิ.ย./65 - 23/มิ.ย./65


98

อบรมหลักสูตร MTC-LA-01 Online: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

7/พ.ค./65 - 8/พ.ค./65


99

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

24/พ.ค./65 - 27/พ.ค./65


100

อบรมระยะสั้น เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)"

2/พ.ค./65-12/พ.ค./65 และ 19/มิ.ย./65 - 29/มิ.ย./65