รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบเบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบเบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมวิชาการ เรื่อง Hospital Blood Bank 2024 : In Search of Excellent in Transfusion Medicine

15/พ.ค./67 - 17/พ.ค./67


2

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Emergency Medicine Chula Conference (EMCC 2024) – ER in Wonderland

23/พ.ค./67 - 24/พ.ค./67


3

ประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Enhancing Challenges in Midwifery Care

16/พ.ค./67 - 17/พ.ค./67


4

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 46 ในหัวข้อเรื่อง “Medical Technologists: Power for a Better Tomorrow”

12/มิ.ย./67-14/มิ.ย./67


5

ประชุมวิชาการ วาระพิเศษ ปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง “Comprehensive Prostho-Perio Multidisciplinary: From Bone to Restoration”

24/พ.ค./67


6

ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice

29/พ.ค./67 - 31/พ.ค./67


7

ประชุมวิชาการและปฏิบัติการ Chula Respiratory Care Symposium 2024

25/เม.ย./67 - 26/เม.ย./67


8

โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง “Infection Prevention in The Era of Quality Improvement”

24/มิ.ย./66 - 28/มิ.ย./66


9

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 117 (1/2567)

5/มิ.ย./67 - 7/มิ.ย./67


10

อบรมระยะสั้น Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS & TTR) รุ่นที่ 22

13/ก.ค./67 - 14/ก.ค./67


11

อบรมหลักสูตร HA601 : ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ รุ่นที่ 4

14/ส.ค./67 - 16/ส.ค./67


12

อบรมหลักสูตร HA901 : Patient Safety Training Course

12/มิ.ย./67-14/มิ.ย./67


13

อบรมระยะสั้น หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล

2/พ.ค./67 - 3/พ.ค./67


14

อบรมหลักสูตร HA404 : หลักสูตรอบรมออนไลน์ระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental Skill) รุ่นที่ 2

6/มิ.ย./67 - 7/มิ.ย./67


15

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024

13/พ.ค./67 - 17/พ.ค./67


16

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “essential in pediatric respiratory care” (หลักสูตร 10 วัน)

26/ส.ค./67 - 6/ก.ย./67


17

อบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ : Update in Health care services and communities health strengthening in the Digital Era

13/พ.ค./67 - 17/พ.ค./67


18

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34 (1/2567) ในหัวข้อ Fast & Furious to Successful Implant Surgery

1/พ.ค./67 - 3/พ.ค./67


19

อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 70 วิสัญญีตามสมัย 1 (Update in Anesthesia 1)

13/มี.ค./67 - 15/มี.ค./67


20

อบรมประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 22

24/เม.ย./67 - 26/เม.ย./67


21

โครงการอบรม “การประกันคุณภาพ ทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์” รหัสหลักสูตร : MTC-LA-08 (onsite/Online)

25/ก.ค./67 - 26/ก.ค./67


22

อบรม “มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รหัสหลักสูตร : MTC-LA-01 (onsite/Online)” รุ่นที่ 1

7/มี.ค./67 - 8/มี.ค./67


23

โครงการอบรม พยาบาลในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ

4/มี.ค./67 - 6/มี.ค./67


24

โครงการอบรมหลักสูตรการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ

26/เม.ย./67 - 2/มิ.ย./67


25

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาล

25/มี.ค./67 - 26/มี.ค./67


26

โครงการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๗ หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล” รุ่นที่ ๑

21/มี.ค./67 - 22/มี.ค./67


27

อบรมหลักสูตร HA304: HA กับการบริหารการพยาบาล

14/ส.ค./67 - 16/ส.ค./67


28

อบรมหลักสูตร HA303: การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ

15/พ.ค./67 - 17/พ.ค./67


29

โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การรักษาโรคทางกุมารเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”

29/ก.พ./67 - 1/มี.ค./67


30

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skills for clinical teacher ประจำปี 2567

15/ก.พ./67 - 16/ก.พ./67


31

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การพยาบาลทารกแรกเกิด”

11/มี.ค./67 - 15/มี.ค./67


32

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก”

29/เม.ย./67 - 3/พ.ค./67


33

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกเรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases: Update & Practical 2024

4/มี.ค./67-6/มี.ค./67


34

สัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล”

12/มี.ค./67-15/มี.ค./67


35

ประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง “IV care IV Team: Rising Together”

25/ม.ค./67 - 26/ม.ค./67


36

โครงการอบรม “เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์: การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ รหัสหลักสูตร : MTC-LA-09 (onsite/Online)”

5/เม.ย./67


37

ประชุมวิชาการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ปี พ.ศ. 2567 (Conference and Technical Practice on Cytotoxic Intravenous Admixture for Pharmacists, 2024)

16/ม.ค./67-18/ม.ค./67, 24/มิ.ย./67 - 2/ส.ค./67, 13/พ.ค./67 - 21/มิ.ย./67


38

อบรมพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Refershing Rehabilitation Nursing Care for IMC)

24/ม.ค./67 - 26/ม.ค./67


39

โครงการอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) “บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติด้านการจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน”

15/ม.ค./67 - 19/ม.ค./67


40

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 35th TASP Annual Scientific Meeting 2024 เรื่อง “The Multiverse of Pain Management”

1/มี.ค./67 - 2/มี.ค./67


41

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง “Achieving selfcare for aging in place”

6/มี.ค./67 - 8/มี.ค./67


42

ประชุมวิชาการเรื่อง Hip replacement; Keynote for Nurse

14/ธ.ค./66 - 15/ธ.ค./66


43

ประชุมวิชาการ “The Driving Force of Synergy: Certification Stroke Center”

8/ธ.ค./66


44

ประชุมวิชาการโรคไตและโภชนาการ ครั้งที่ 7 “The 7th Renal and Nutrition Conference 2024”

19/ม.ค./67 - 21/ม.ค./67


45

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน: การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Oncology Nursing: Moving Forward Together)”

30/พ.ย./66 - 1/ธ.ค./66


46

อบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 48

20/พ.ค./67 - 31/พ.ค./67


47

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Current Practice in Respiratory Care: Innovation and New Guidelines 2023” Lecture

29/พ.ย./66 - 1/ธ.ค./66


48

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Focus Charting: Tips and tricks to improve nursing document (การบันทึกแบบชี้เฉพาะ: เคล็ดลับและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงบันทึกการพยาบาล)”

13/พ.ย./66 - 14/พ.ย./66


49

ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (Thailand LA forum 2023) ภายใต้หัวข้อ “ระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทห้องปฏิบัติการ (Quality System Complied with Lab Co

19/พ.ย./66 - 21/พ.ย./66


50

อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบ OSCE ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6/พ.ย./66 - 7/พ.ย./66


51

ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล เรื่อง “Ethics Mechanisms Enhancing Moral Competences of Nurse Educators, Staff Nurses, and Nurse Adm

29/พ.ย./66 - 1/ธ.ค./66


52

อบรมหลักสูตร HA501: การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)

15/พ.ย./66 - 17/พ.ย./66


53

ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หัวข้อเรื่อง “สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด” (Toward Metaverse Nursing System for Post Pandemic in Aging Society)

4/ธ.ค./66 - 7/ธ.ค./66


54

ประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2023: Compassionate Community

13/พ.ย./66 - 14/พ.ย./66


55

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 “Aging in Neurological care”

15/พ.ย./66 - 17/พ.ย./66


56

ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการปฏิบัติการพยาบาล (A Holistic Approach in Big Data Research and Nursing Innovation to

1/พ.ย./66 - 2/พ.ย./66


57

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 116 (2/2566)

13/ธ.ค./66 - 15/ธ.ค./66


58

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง Embracing the Clinical Challenges for Young Smiles

2/พ.ย./66 - 3/พ.ย./66


59

ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

25/ต.ค./66 - 27/ต.ค./66


60

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายและโอกาส ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความยั่งยืน” Sustainable Breastfeeding: Challenging and Opportunity

25/ต.ค./66 - 27/ต.ค./66


61

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 (7th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians; 7th AMTCEP 2023) ภายใต้หัวข้อ “20th Year of Emergency Medicine in Thailand: Inspiring the Next Ge

4/ต.ค./66 - 7/ต.ค./66


62

อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยค

7/ก.ย./66 - 8/ก.ย./66


63

ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2566 Siriraj Applied Thai traditional medicine (SI – ATTM 2023) ภายใต้หัวข้อการประชุม “การพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน: งานวิจัยและนวัตกรรมทันสมัย (Development and Su

21/ก.ย./66 - 22/ก.ย./66


64

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแบบประเมินค่างานตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาล/สถาบัน กระทรวงสาธารณสุข”

17/ส.ค./66 - 19/ส.ค./66


65

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Valued Based Health Care in Wound/Ostomy: Safe, timely, efficient, equitable, effective, and patientcentered are the key successes”

7/ส.ค./66 - 8/ส.ค./66


66

การประชุมวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต: สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

24/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


67

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง Practices update in Neonatology

23/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


68

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใตหัวข้อเรื่อง "Valued Based Health Care in Wound/Ostomy: Safe, timely, efficient, equitable, effective, and patient-centered are the key successes"

7/ส.ค./66 - 8/ส.ค./66


69

อบรมระยะสั้น ประจำปี 2566/25 หัวข้อ “เทคนิคพิเศษการฝังเข็มรักษาโรคในผู้สูงอายุ”

21/ก.ย./66 - 22/ก.ย./66


70

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลกู้ชีพ

10/ก.ค./66 - 15/ก.ค./66


71

ประชุมวิชาการ Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU)

24/มิ.ย./66 - 25/มิ.ย./66


72

สัมมนาวิชาการ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนการฝั่งเข็มรักษาโรค

28/ส.ค./66 - 30/ส.ค./66


73

อบรมหลักสูตรการพยาบาลอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) Application Zoom

12/ก.ค./66 - 14/ก.ค./66


74

อบรมเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคยุ่งยากซับซ้อนขณะเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งต่อ”

17/ส.ค./66 - 18/ส.ค./66


75

ประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 หัวข้อ “Work Life Integration: NQA & QWL (Nursing Quality Award & Quality of Working Life)”

6/ก.ค./66 - 7/ก.ค./66


76

อบรมระยะสั้น เชิงปฏิบัติการ ปี 2566 เรื่อง Chronic wound, ostomy and burn care

12/มิ.ย./66 - 16/มิ.ย./66


77

อบรมหลักสูตร SS048: การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

18/ส.ค./66


78

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 12 “อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น”

19/มิ.ย./66 - 21/มิ.ย./66


79

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพยาบาลเด็ก”

19/มิ.ย./66 - 23/มิ.ย./66


80

ประชุมวิชาการ “ทันยุคกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และพร้อมรับมือกับสังคมดิจิทัลในการพยาบาลวิสัญญี” (Up to date of big data and how to deal with digital society in anesthesia nursing)

28/มิ.ย./66 - 30/มิ.ย./66


81

ประชุมวิชาการ “ทันยุคกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และพร้อมรับมือกับสังคมดิจิทัลในการพยาบาลวิสัญญี” (Up to date of big data and how to deal with digital society in anesthesia nursing)

10/มิ.ย./66 - 11/มิ.ย./66


82

อบรม ระยะสั้น “การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์ และทางการพยาบาล” (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 9

24/พ.ค./66 - 26/พ.ค./66


83

อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 68

10/พ.ค./66 - 12/พ.ค./66


84

ประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (1/2566)

7/มิ.ย./66 - 9/มิ.ย./66


85

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566 “Update Diabetes Management and Holistic Care 2023: Advance Course”

12/ก.ค./66 - 14/ก.ค./66


86

อบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Intermediate training program for ICNs “Smart HAI surveillance, outbreak investigation and data management”

22/พ.ค./66 - 26/พ.ค./66


87

โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “Infection Prevention Issues Post-COVID-19”

26/มิ.ย./66 - 30/มิ.ย./66


88

ประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน

18/พ.ค./66 - 19/พ.ค./66


89

ประชุมวิชาการ เรื่อง First Hour in Emergency Room 2023: We Can Be The Heroes

24/ส.ค./66 - 25/ส.ค./66


90

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Update Pediatric Nursing 2023

25/พ.ค./66 - 26/พ.ค./66


91

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Emergency Medicine Chula Conference 2023 – The Future Begins

9/พ.ค./66 - 10/พ.ค./66


92

อบรม “เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ” รหัสหลักสูตร : MTC-LA-09 Online รุ่นที่ 2

10/มิ.ย./66


93

อบรม “การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์” รหัสหลักสูตร : MTC-LA-08 Online รุ่นที่ 2

22/ก.ค./66 - 23/ก.ค./66


94

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เรื่อง “Breastfeeding First and Best : Theory and Art of Practice”

24/ก.ค./66 - 27/ก.ค./66


95

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปรง่ใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงิน

28/เม.ย/66 - 29/เม.ย./66


96

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ตั้งรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก และประเด็นที่ตรวจพบบ่อยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ” รุ่นที่ 3

10/มี.ค./66 - 12/มี.ค./66


97

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trend in Infections Diseases Pharmacotherapy

15/พ.ค./66 - 19/พ.ค./66


98

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 97 ในหัวข้อ "Together for Sustainability"

18/มี.ค./66 - 19/มี.ค./66


99

ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝั่งเข็ม รุ่นที่ 38

7/มี.ค./66 - 9/มิ.ย./66


100

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

27/ก.พ./66 - 3/มี.ค./66