รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบเบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบเบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565

8/ก.ย./65 - 9/ก.ย./65


2

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II

25/ส.ค./ - 26/ส.ค./65


3

สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of I.P.C in Thailand

15/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


4

อบรม Musculoskeletal case study and evidence support

14/มิ.ย./65 - 5/ก.ค. /65


5

อบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (The Basic Course of Continuous Renal Replacement Therapy 2022)

6/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


6

อบรมหลักสูตร HA : 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ รุ่นที่ 5

24/ส.ค./65 - 26/ส.ค./65


7

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การพยาบาลเด็ก”

27/มิ.ย./65 - 1/ก.ค./65


8

อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

3/ส.ค./65 - 5/ส.ค./65


9

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

16/มิ.ย./65 - 17/มิ.ย./65


10

ประชุมวิชาการครั้งที่ 13 (1/2565)

8/มิ.ย./65 - 10/มิ.ย./65


11

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Breastfeeding First Choice Best Choice : Theory and Art of Practice

17/พ.ค./65 - 20/พ.ค./65


12

อบรมหลักสูตร HA 303 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ

21/มิ.ย./65 - 23/มิ.ย./65


13

อบรมหลักสูตร MTC-LA-01 Online: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

7/พ.ค./65 - 8/พ.ค./65


14

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

24/พ.ค./65 - 27/พ.ค./65


15

อบรมระยะสั้น เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)"

2/พ.ค./65-12/พ.ค./65 และ 19/มิ.ย./65 - 29/มิ.ย./65


16

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก"

25/เม.ย./65 - 29/เม.ย./65


17

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)"

20/มิ.ย./65 - 24/มิ.ย./65 และ 18/ก.ค./65 - 5/ส.ค./65


18

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32 (1/2565) ในหัวข้อ maxillofacial Deformities & reconstructive Surgery: existing the best, delivering the future

4/พ.ค./65 - 6/พ.ค./65


19

ประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58/2565 ในหัวข้อ “Looking back & moving forward in radiology”

23/มี.ค./65 - 25/มี.ค./65


20

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care medicine Made Simple”

4/เม.ย./65 - 6/เม.ย./65


21

อบรมเจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 5 (นอกแผน)

7/ก.ค./65 - 8/ก.ค./65


22

อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฏหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3 (นอกแผน)

7/เม.ย./65 - 8/เม.ย./65


23

อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก เรื่อง การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

24/ก.พ./65 - 25/ก.พ./65


24

ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

8/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


25

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Practice in NICU 2022”

20/เม.ย./65 - 22/เม.ย./65


26

อบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

7/ก.พ./65 - 11/ก.พ./65


27

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2021 : The Long march Through COVID

6/ม.ค./65 - 8/ม.ค./65


28

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "Emerging infections in the geriatric population และ Geriatric clinic year 2022"

9/มี.ค./65 - 11/มี.ค./65


29

อบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2 หลักสูตร

19/ม.ค./65 - 20/ม.ค./65 และ 5/ก.พ./65 - 6/ก.พ./65


30

ประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrolo gist and Nurse ครั้งที่ 2

15/ม.ค./65 - 16/ม.ค./65


31

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง "Important Issues in Neonatal ""

2/พ.ย./64 - 5/พ.ย./64


32

อบรมหลักสูตรเรื่อง"โครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญ ในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์และ แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย" ประจำปี 2564

8/พ.ย./64 - 12/พ.ย./64


33

ยกเลิกประชุม workshop I "Neonatal resuscitation 2015" workshop II "Neonatal Non-invasive Respiratory Support" และ workshop III "Expert on management of babies' breastfeeding problems"

ยกเลิก


34

ยกเลิก อบรมการช่วยกู้ชีพชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่4

ยกเลิก


35

กท0602/7169 อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง

6/ก.ย./64 - 17/ก.ย./64


36

กท0401/648 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Important Issues In Neonatology

24/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64


37

เลื่อนอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

16/ส.ค./64 - 20/ส.ค./64


38

อบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจเรื่อง Nursing Management for Respiratory in Neonate and Pediatric

16/ส.ค./64 - 20/ส.ค./64


39

ยกเลิกประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 44

ยกเลิก


40

ประชุมการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน นางวันทนา

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


41

เปลี่ยนรูปแบบการประชุมและค่าลงทะเบียน การประชุม เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


42

เลื่อนอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค./64


43

ประชุมชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

26/มิ.ย./64 - 27/มิ.ย./64


44

อบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค. /64


45

อบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research R2R for Quality Development and work Process Improvement รุ่นที่ 2

23/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


46

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

เลื่อนเป็น 22/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


47

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

4/ส.ค./64 - 6/ส.ค./64


48

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


49

ยกเลิกอบรมหลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2060 รุ่นที่ 34

ยกเลิก


50

ยกเลิก การประชุมวิชาการ "ThAPD ANNUAL MEETING"

ยกเลิก


51

อนุมัติอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

10/พ.ค./64 - 14/พ.ค./64


52

อนุมัติประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 International and Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021

18/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


53

อนุมัติอบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล

7/มิ.ย./64 - 18/มิ.ย./64


54

ประชุมวิชาการเรื่อง Updated Competency of thai Nurse Practitioner in COVID-19 of New Normal Era

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


55

อนุมัติอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


56

อนุมัติประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม

28/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


57

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่อง Update Practice in NICU 2021

28/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


58

อนุมัติยกเลิกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Trauma Care : Quality Team Approach

26/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


59

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


60

อนุมัติอบรม หลักสูตรพยาบาลทารกแรกเกิดระบบถ่ายทอดทางไกล

9/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


61

ยกเลิกอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยกเลิก


62

อนุมัติเลื่อนอบรม หลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 34

เลื่อนไม่มีกำหนด


63

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Trauma Care: Quality Team Approach"

26/เม.ย/64 - 30/เม.ย./64


64

ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21

17/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


65

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง "Practical pearls for long term care in the new normal era"

3/มี.ค./64 - 5/มี.ค./64


66

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)

22/ก.พ./64 - 24/ก.พ./64


67

เลื่อนประชุมวิชาการ เรื่อง ThAPD ANNUAL MEETING

เลื่อนไม่มีกำหนด


68

เลื่อนอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน "Physical therapy in breast engorgement and blocked milk ducts"

24/เม.ย./64 - 25/เม.ย./64


69

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologsts and Nurse ครั้งที่ 1 เป็นแบบออนไลน์

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


70

ยกเลิกประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10

12/ม.ค./64 - 14/ม.ค./64


71

อนุมัติอบรมหลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

8/ก.พ./64 - 10/ก.พ./64


72

อบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1/มี.ค./64 - 25/พ.ค./64


73

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน"Physical therapy in breast engorgement and blacked milk ducts"

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


74

ประชุมวิชาการเรื่อง ThAPD ANNUAL MEETING

19/ก.พ./64


75

อนุมัติประชุมการนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และบริบทองค์กรพยาบาล

17/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


76

อนุมัติประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologists and Nurse ครั้งที่ 1

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


77

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (์NICU)"

15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64 ,19/เม.ย./64 - 7/พ.ค./64


78

อนุมัติประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563)

16/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


79

อนุมัติยกเลิก ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563

-


80

อนุมัติยกเลิกอบรม HA 401

-


81

อบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 42

9/พ.ย./63 - 20/พ.ย./63


82

ยกเลิกอบรม Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric

31/ส.ค./63 - 4/ก.ย./63


83

อนุมัติประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 13

27/ต.ค./63 - 30/ต.ค./63


84

อนุมัติเลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 THEME : What's Hot What's Not

1/ก.ย./63 - 4/ก.ย./63


85

อนุมัติเลื่อนประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติครั้งที่ 28

-


86

อนุมัติเลื่อนประชุม Pharmacotherapy of New Drugs 2020

16/ก.ย./63 - 18/ก.ย./63


87

โครงการสัมมนาป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง "COVID-19 Thailand Perspective"

19/ส.ค./63 - 21/ส.ค./63


88

ประชุมวิชาการ เรื่อง "LADIES IN PROSTHODONBTICS"

9/ต.ค./63


89

น.ส.ณัฐกานต์, น.ส.กานต์ธีรา

19 - 20 / ก.ย. / 63


90

น.ส.ลดาประไพ คุณาวงศ์

9 - 12 / ก.ย. / 63


91

น.ส.อรัญญา,น.ส.ศิริธร (ยกเลิก)

19 - 21 / ส.ค. / 63


92

น.ส.จันจิรา,น.ส.มะลิวัลย์,น.ส.จารุทรรศ

8 - 19 / มิ.ย. / 63


93

น.ส.หทัยรัตน์ ณ ระนอง

8 - 12 / มิ.ย. / 63


94

น.ส.ตัสนีม อามีณทรานนต์

8 - 9 / มิ.ย. / 63


95

นายจีระเดช, น.ส.น้ำหวาน, นางอารมณ์, นางดาวใจ, น.ส.ดุษฎี

29 / เม.ย. / 63 - 1 / พค. / 63


96

น.ส.ณัฐกานต์,น.ส.กานต์ธีรา

27 / เม.ย. / 63 - 1 / พค. / 63


97

น.ส.นฤมล แสนวงศ์

28 - 29 / เม.ย. / 63


98

น.ส.พิชญ์สินี, น.ส.วชิรา

27 - 30 / เม.ย. / 63