แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ซื้อใหม่)      
2 แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ซื้อทดแทน)      
3 แบบฟอร์มขอยุบสภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
4 หลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ปี 2561      
5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564