รายงานอนุมัติอบรมต่างประเทศ[รายงาน] อบรมต่างประเทศลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ