มาตรฐานการพยาบาล
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ปก สารบัญ   
2 คำนำ   
3 บทที่ 1 แนวคิดและโครงสร้าง(P1-21)   
4 บทที่ 1 ใบแทรก(ตารางขวาง)   
5 บทที่ 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาล   
6 บทที่ 3 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
7 บทที่ 4 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   
8 บทที่ 5 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยใน   
9 บทที่ 6 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก   
10 บทที่ 7 มาตรฐานการบริการพยาบาลทางสูติกรรม   
11 บทที่ 8 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   
12 บทที่ 9 มาตรฐานการบริการพยาบาลวิสัญญี   
13 บทที่ 10 มาตรฐานการบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ   
14 บทที่ 11 มาตรฐานการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล   
15 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือกออกทางเดินอาหารส่วนบน (Upper Gastrointestinal Bleeding)   
16 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะโปแตสเซียมสูง (Hyperkalemia)   
17 การดูแลผู้ป่วยเข้าเฝือก   
18 การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า   
19 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม   
20 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนัก   
21 การเตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ   
22 การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ   
23 การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ   
24 การพยาบาลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ   
25 การเปลี่ยนถ่ายเลือด (Blood Exchange)   
26 การเก็บสิ่งส่งตรวจจากสายสวนหลอดเลือดดำทางสะดือ (Umbilical line)   
27 การดูแลสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในเด็ก (Umbilical line, PICC)   
28 การเคาะปอดและการดูดเสมหะ   
29 การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย   
30 การเช็ดตัวลดไข้ในเด็ก   
31 การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเด็ก   
32 การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก   
33 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด (Temperature management)   
34 การดูดเสมหะและการล้างจมูก (Suctioning and nasal irrigation)   
35 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำชนิดสมบูรณ์   
36 การใส่สายสวนปัสสาวะและการพยาบาลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ   
37 การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก (Perineal care)   
38 การให้ออกซิเจน (oxygen administration)   
39 การดูแลผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล (EPISTAXIS)   
40 การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายจากแผลผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous drainage)   
41 การดูแลผู้ป่วยใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากโพรงสมองออกภายนอกร่างกาย   
42 การประเมินสัญญาณทางระบบประสาท (Neurological signs Assessment)   
43 การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง   
44 การดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผล   
45 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด (Temperature management)   
46 การให้ยาทางปาก   
47 แนวปฏิบัติทางพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยFast track STEMI   
48 การเก็บตัวอย่างน้ำยาล้างไตทางช่องท้องส่งตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพาะเชื้อ   
49 การผสมยาปฏิชีวนะในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง   
50 การทำความสะอาดแผลช่องทางออกของสาย Tenckhoff   
51 การเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องระบบ ANDY disc stay safe   
52 การเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องระบบ UltraBag ของ Baxter