แบบฟอร์มงานวิจัย
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด

1

ตัวอย่างปกและสารบัญ
 
  ปก   
  สารบัญ   
2 แบบเสนอโครงร่างการวิจัย   
3 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร  
  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร   
  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (สำหรับเด็กอายุ 7 - 12 ปี)   
4 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  
  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีอาสาสมัครอายุ 18 ปี ขึ้นไป)   
  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีอาสาสมัคร อายุ 7- น้อยกว่า 18 ปี)   
  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีอาสาสมัครอายุน้อยกว่า 7 ปี หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง)   
5 ประวัติและผลงานผู้วิจัย   
6 แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก  
  แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก   
  แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (โครงการวิจัยเกี่ยวกับยา)   
  แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (พิจารณาแบบเร็ว)   
  แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย)   
7 แบบฟอร์มงานวิจัย   
8 การส่งเอกสารเพื่อขอทำการวิจัย   
9 เอกสารการเสนอโครงร่างงานวิจัย ที่ต้องยื่นส่งฝ่ายวิชาการและแผนงาน   
10  ขออนุมัติรับรองรายงานผู้ป่วยด้านจริยธรรมเพื่อการตีพิมพ์   

 

สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bmaec.msdbangkok.go.th/download.html