ทำเนียบผู้บริหาร


นายแพทย์พิชญา นาควัชระ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ปี 2545 - 2551แพทย์หญิงดลยา สุขสมปอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
7 มิถุนายน 2551 - 4 ตุลาคม 2553นายแพทย์พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
5 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2558แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
2 พฤศจิกายน 2558 - 29 มิถุนายน 2560นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
29 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2562แพทย์หญิงคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
15 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2564แพทย์หญิงอัมพร เกียรติปานอภิกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
1 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน