รายงานอนุมัติอบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อ[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

1/ก.ค./66 - 30/มิ.ย./68


2

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

1/ก.ค./66 - 30/มิ.ย./68


3

แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1/ก.ค./66 - 30/มิ.ย./69


4

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

1/ก.ค./66 - 30/มิ.ย./68


5

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

1/ก.ค./66 - 30/มิ.ย./68


6

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ปีงบประมาณ 2566

1/ก.ค./66 - 30/มิ.ย./68


7

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

1/ม.ค./66 - 31/ธ.ค./66


8

ลาศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

5/ส.ค./65 - 3/ส.ค./69


9

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์การส่องกล้องและกล้องส่องผ่าตัดศัลยศาสตร์ทั่วไป

16/มิ.ย./65 - 30/มิ.ย./67


10

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


11

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ปีงบประมาณ 2565

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


12

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


13

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ปีงบประมาณ 2565

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


14

ลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต นอกเวลาราชการ

13/ส.ค./65 - 12/ส.ค./67 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)


15

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


16

ขอขยายเวลาเรียน น.ส.อังสุมา ชูประคอง ครั้งที่ 2

14/ก.พ./65 - 14/ส.ค./65


17

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัติวิกฤต

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


18

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


19

หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


20

อนุมัติฝึกอบรมและอนุมัติเปลียนแปลงการฝึกอบรม

2/ส.ค./64-3/ธ.ค./64


21

ลาศึกษา ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 2564

9/ส.ค./64 - 29/ก.ค./65


22

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ๋และทวารหนัก

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


23

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


24

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพส.151

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


25

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รพส.117

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


26

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


27

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


28

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพส.111

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


29

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


30

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


31

ขอขยายเวลา ระดับปริญญาโท น.ส.อังสุมา ชูประคอง

13/ส.ค./64 - 13/ก.พ./65


32

ฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8/ก.พ./64 - 7/ก.พ./67


33

ลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

6/ม.ค./63 - 5/ม.ค./65


34

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563

21/ก.ย./63 - 19/มิ.ย./64


35

ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3/ส.ค./63 - 2/ส.ค./67


36

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30/มิ.ย./65


37

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

4/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66


38

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30 มิ.ย./65


39

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

15/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66