รายงานอนุมัติอบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อ[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ลาศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

5/ส.ค./65 - 3/ส.ค./69


2

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์การส่องกล้องและกล้องส่องผ่าตัดศัลยศาสตร์ทั่วไป

16/มิ.ย./65 - 30/มิ.ย./67


3

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


4

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ปีงบประมาณ 2565

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


5

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


6

ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ปีงบประมาณ 2565

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


7

ลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต นอกเวลาราชการ

13/ส.ค./65 - 12/ส.ค./67 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)


8

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

1/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


9

ขอขยายเวลาเรียน น.ส.อังสุมา ชูประคอง ครั้งที่ 2

14/ก.พ./65 - 14/ส.ค./65


10

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัติวิกฤต

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


11

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


12

หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


13

อนุมัติฝึกอบรมและอนุมัติเปลียนแปลงการฝึกอบรม

2/ส.ค./64-3/ธ.ค./64


14

ลาศึกษา ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 2564

9/ส.ค./64 - 29/ก.ค./65


15

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ๋และทวารหนัก

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


16

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


17

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพส.151

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


18

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รพส.117

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


19

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


20

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


21

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพส.111

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


22

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


23

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


24

ขอขยายเวลา ระดับปริญญาโท น.ส.อังสุมา ชูประคอง

13/ส.ค./64 - 13/ก.พ./65


25

ฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8/ก.พ./64 - 7/ก.พ./67


26

ลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

6/ม.ค./63 - 5/ม.ค./65


27

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563

21/ก.ย./63 - 19/มิ.ย./64


28

ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3/ส.ค./63 - 2/ส.ค./67


29

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30/มิ.ย./65


30

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

4/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66


31

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30 มิ.ย./65


32

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

15/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66