รายงานอนุมัติอบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อ[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

นายวันธันย์ โชติสมิทธิ์กุล หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์การส่องกล้องและกล้องส่องผ่าตัดศัลยศาสตร์ทั่วไป

16/ก.ค./65 - 30/มิ.ย./67


2

ขอขยายเวลาเรียน น.ส.อังสุมา ชูประคอง ครั้งที่ 2

14/ก.พ./65 - 14/ส.ค./65


3

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัติวิกฤต

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


4

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


5

หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


6

อนุมัติฝึกอบรมและอนุมัติเปลียนแปลงการฝึกอบรม

2/ส.ค./64-3/ธ.ค./64


7

ลาศึกษา ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 2564

9/ส.ค./64 - 29/ก.ค./65


8

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ๋และทวารหนัก

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


9

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


10

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพส.151

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


11

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รพส.117

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


12

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


13

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


14

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพส.111

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


15

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


16

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


17

ขอขยายเวลา ระดับปริญญาโท น.ส.อังสุมา ชูประคอง

13/ส.ค./64 - 13/ก.พ./65


18

ฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8/ก.พ./64 - 7/ก.พ./67


19

ลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

6/ม.ค./63 - 5/ม.ค./65


20

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563

21/ก.ย./63 - 19/มิ.ย./64


21

ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3/ส.ค./63 - 2/ส.ค./67


22

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30/มิ.ย./65


23

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

4/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66


24

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30 มิ.ย./65


25

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

15/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66