รายงานอบรม ระยะสั้น[รายงาน] อบรมระยะสั้น

 แบบไม่เบิกเงิน
 แบบเบิกเงิน
 2563
 อบรมระยะสั้น แบบเบิกเงิน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ
รายชื่อผู้อบรม
วันที่ไปอบรม
รายงานอนุมัติ

1

  น.ส.ณัฐกานต์, น.ส.กานต์ธีรา

19 - 20 / ก.ย. / 63


2

  น.ส.ลดาประไพ คุณาวงศ์

9 - 12 / ก.ย. / 63


3

  น.ส.อรัญญา,น.ส.ศิริธร (ยกเลิก)

19 - 21 / ส.ค. / 63


4

  น.ส.จันจิรา,น.ส.มะลิวัลย์,น.ส.จารุทรรศ

8 - 19 / มิ.ย. / 63


5

  น.ส.หทัยรัตน์ ณ ระนอง

8 - 12 / มิ.ย. / 63


6

  น.ส.ตัสนีม อามีณทรานนต์

8 - 9 / มิ.ย. / 63


7

  นายจีระเดช, น.ส.น้ำหวาน, นางอารมณ์, นางดาวใจ, น.ส.ดุษฎี

29 / เม.ย. / 63 - 1 / พค. / 63


8

  น.ส.ณัฐกานต์,น.ส.กานต์ธีรา

27 / เม.ย. / 63 - 1 / พค. / 63


9

  น.ส.นฤมล แสนวงศ์

28 - 29 / เม.ย. / 63


10

  น.ส.พิชญ์สินี, น.ส.วชิรา

27 - 30 / เม.ย. / 63


11

  น.ส.อาทิยาพร ตะกูลรัมย์

23 - 24 / เม.ย. / 63


12

  นางอารมณ์,นางแววตา,น.ส.ศรินรัตน์,น.ส.วิภาวี

22 - 24 / เม.ย. / 63


13

  น.ส.จิราพร, น.ส.พัชราภรณ์

1 - 3 / เม.ย. / 63


14

  น.ส.วิภา,น.ส.วรัญญา,น.ส.ปิยพร

31 / มีค / 63 - 1 / เม.ย. / 63


15

  นางธนิกานต์, นางวิจิตรา (ยกเลิก)

25 - 27 / มีค / 63


16

  น.ส.นันทวัน, น.ส.วันวิสา (ยกเลิก)

17 - 20 / มีค / 63


17

  น.ส.อมรรัตน์, น.ส.สุดารัตน์, น.ส.ศตพร

16 - 19 / มีค / 63


18

  น.ส.มรกต, น.ส.ปรีดาพร

15 / มีค / 63


19

  นส.รพี, นส.อาทิชา, และอีก 10 ราย เรื่อง 21 HA (เลื่อนการอบรม)

(ยังไม่มีกำหนด)
เดิม 10 - 13 / มีค / 63