รายงานอบรม ระยะสั้น[รายงาน] อบรมระยะสั้น

 แบบไม่เบิกเงิน
 แบบเบิกเงิน
 2563
 อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน ปีงบประมาณ 2563


ลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วันที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

  นางสาวปุญญภา, นางสาวกัญจนา

29 / ก.ย. / 63 - 2 / ต.ค. / 63


2

  ธนิกานต์,มรกต,วิจิตรา

24 - 25 / ก.ย. / 63


3

  นางพิทิพา,น.ส.อนงค์จิตต์

24 - 25 / ก.ย. / 63


4

  นางณัฐธิดา,น.ส.ประทุม

16 - 18 / ก.ย. / 63


5

  น.ส.วนิษฐา,น.ส.ชวนพิศ

16 - 18 / ก.ย. / 63


6

  นายชนะ ภัทรสุขถวิล

16 - 18 / ก.ย. / 63


7

  นายประพันธ์ คำชัยวงศ์

15 / ก.ย. / 63


8

  นายชนะ ภัทรสุขถวิล

8 / ก.ย. / 63


9

  น.ส.ศรินรัตน์,น.ส.วิภาวี

2 - 4 / ก.ย. / 63


10

  น.ส.สิริกร,น.ส.วัชราภรณ์

2 - 3 / ก.ย. / 63


11

  น.ส.ปัทมาพร,น.ส.อรัญญา,น.ส.อรนุช และ น.ส.นุสรัญ

5 - 7 / ส.ค. / 63


12

  น.ส.จันทร์เพ็ญ, นายณัฐพงษ์, น.ส.สาธิมา และอีก 7 ราย

20 - 24 / ก.ค. / 63


13

  น.ส.ธนัสถา,น.ส.จุฑามาศ,น.ส.จิรนันท์ และ น.ส.ปณิธิ

14 - 15 / ก.ค. / 63


14

  นางสาวอารดา คีรี

8 - 9 / ก.ค. / 63


15

  น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์

16, 23, 30 / มิ.ย. / 63
และ 14, 21 / ก.ค. / 63


16

  น.ส.ชุติมา วงษ์เทียนจันท์

15 - 19 / มิ.ย. / 63


17

  นายประธาน บูรณกุลกิจการ

8 - 9 / มิ.ย. / 63


18

  นางพัชรา พวงพิกุล

4 - 6 / มิ.ย. / 63


19

  น.ส.มาไลย์,น.ส.นิตยา

1 / มิ.ย. / 63


20

  นางสาวสาลินี สายมัน

22 / พ.ค. / 63


21

  นางพิทิพา,น.ส.อนงค์จิตต์

20 - 22 / พ.ค. / 63


22

  นางพัชรี พันพาไพร

20 - 21 / เม.ย. / 63


23

  น.ส.จีรภิญญา นาคะยะ

31 / มี.ค. / 63 - 1 / เม.ย. / 63


24

  น.ส.สุพัตรา วงษ์สามารถ

27 - 28 / มี.ค. / 63


25

  น.ส.รัตลิตา, นายพิเชฐ

23 - 27 / มี.ค. / 63


26

  นางณัฐธิดา สอนนาค

18 - 20 / มี.ค. / 63


27

  น.ส.นันทินี, น.ส.ธนากานต์, น.ส.อนุชีรา

18 - 20 / มี.ค. / 63


28

  นายประธาน บูรณกุลกิจการ (ยกเลิก)

12 - 13 / มี.ค. / 63


29

  นายตรีวิทย์, น.ส.ปรีดาพร

9 - 11 / มี.ค. / 63


30

  น.ส.สุปราณี สอไชยศ

5 - 7 / มี.ค. / 63


31

  น.ส.สุธิดา โพธิ์สุวรรณ

2 - 6 / มี.ค. / 63


32

  น.ส.วันดี, นายราชวัตร, น.ส.วชิรา, น.ส.พิชญ์สินี

2 - 3 / มี.ค. / 63
16 - 17 / มี.ค. / 63


33

  น.ส.วัชราภรณ์,น.ส.พลอย

28 / กพ. / 63


34

  น.ส.จารุดา,นางจารุทรรศ และอีก 7 ราย

28 / กพ. / 63


35

  นางสุนีรัตน์ พวงทรัพย์

27 - 28 / กพ. / 63
2 - 3 / มีค / 63


36

  น.ส.วรสุดา, น.ส.ฐิติพรรณ, น.ส.ดวงพร, น.ส.พรรณรัตน์, นายพลาวิต

27 - 28 / กพ. / 63


37

  น.ส.ศิริวรรณ ทับศรีนวล

24 - 28 / กพ. / 63


38

  น.ส.การะเกด เรือนเงิน

24 - 28 / กพ. / 63


39

  น.ส.ชฎายุ, น.ส.รัตน์ฐาน์อร

20, 21, 27, 28 / กพ. / 63
5 / มึค / 63


40

  น.ส.ประทุม มั่นคง และ น.ส.สาลินี สายมัน

20 / กพ. / 63


41

  น.ส.สาลินี สายมัน

17 / กพ. / 63


42

  น.ส.ภณิดา ชูดี

7 / กพ. / 63


43

  น.ส.วิภาวรรณ, น.ส.อารีรัตน์, น.ส.กันตินันท์

6 - 7 / กพ. / 63


44

  น.ส.ขนิษฐา, น.ส.ณัฐณิชาช์

5 - 7 / กพ. / 63


45

  น.ส.ทัสชา ศิลปธารากุล

31 / มค. / 63 - 2 / กพ. / 63


46

  น.ส.มัตติกา คนึงเพียร

31 / มค. / 63 - 2 / กพ. / 63


47

  นางอุสา, นางสุนีรัตน์, น.ส.ดุษฎี, นางณัฐธิดา

28 / มค. / 63


48

  นส.วิภาวรรณ, นส.เพ็ญพักตร์, นางแววตา, นส.รัชนีการ, และอีก 4 ราย

27 / มค. / 63
3, 17, 24 / กพ. / 63
2 / มีค. / 63


49

  นางสาวทัสชา ศิลปธารากุล

17 - 19 / มค. / 63


50

  นายรำเพย ศักดิ์พงษ์

25 / ธค. / 62


51

  น.ส.นันทิวา วาจาดี

23 - 24 / ธค. / 62


52

  นายนริน ศรีแก้ว

20 / ธค. / 62


53

  นางสุนีรัตน์, น.ส.เมริษา

19 - 21 / ธค. / 62


54

  นางศิราณี เจียมสกุล

19 - 20 / ธค. / 62


55

  น.ส.ลดาประไพ คุณาวงศ์

17 - 18 / ธค. / 62


56

  น.ส.นันทิวา วาจาดี

16 - 17 / ธค. / 62


57

  นางสาวสาลินี สายมัน

12 - 13 / ธค. / 62


58

  นายณัฐพงษ์, นายจีระเดช, น.ส.จุฑากาญจน์

11 - 13 / ธค. / 62


59

  นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์

11 - 13 / ธค. / 62


60

  น.ส.ลดาประไพ คุณาวงศ์

6 / ธค. / 62


61

  น.ส.สาธิมา ชัยเลิศวณิชกุล

5 - 7 / ธค. / 62


62

  นางสาวทัสชา ศิลปธารากุล

2 - 4 / ธค. / 62


63

  น.ส.ประทุม มั่นคง

28 - 29 / พย. / 62


64

  น.ส.ศิรดา, น.ส.ยุธิตา

28 - 29 / พย. / 62


65

  นางสาวสุนิสา เทพเอื้อตระกูล

27 - 29 / พย. / 62


66

  นายณัฐพงษ์,นายเอกสิทธิ์,น.ส.ปรารถนา,นางอัญชลี...

27 - 29 / พย. / 62


67

  น.ส.พัชรภรณ์, น.ส.ปาณิศา

24 - 26 / พย. / 62


68

  น.ส.กานต์ธีรา, น.ส.วิภาวี

22 / พย. / 62


69

  น.ส.อลิสรา ศรีนิลทา

19 / พย. / 62


70

  นายศิขริน ศรพิพัฒน์พงศ์

19 / พย. / 62


71

  นางสาวลดาประไพ คุณาวงศ์

15 / พย. / 62


72

  นางสุนีรัตน์, น.ส.ภัททกุ

11 - 15 / พย. / 62


73

  นางสาวรัชรีย์

8 - 10 / พย. / 62


74

  นางพิทิพา วานิชกมลนันทน์

8 - 9 / พย. / 62


75

  นายณัฐพงษ์, นายประธาน

7, 14, 21 / พย. / 62


76

  นางธิดารัตน์, นางอรดี, น.ส.อรอุมา, นายภิรโชติ, น.ส.ณัฏยา

7 - 8 / พย. / 62


77

  ม.ล.วัชราภรณ์ วรวรรณ

6 - 8 / พย. / 62


78

  นางสาววิภวา ปัญญาหอม

6 - 7 / พย. / 62


79

  นางศิราณี เจียมสกุล

2 - 4 / พย. / 62


80

  น.ส.ณัฐกานต์, น.ส.ศรินรัตน์

17 - 18 / ตค. / 62