ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
3 หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ
4 หนังสือมอบอำนาจทำบัตรประจำตัวคนพิการ
5 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ